Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 27.02-28.02

459.

24-20=4

120:4=30

44×30=1320

Պատ,1տ320կգ

463.

ա) 534<595     9247>9243

4299>4298     345224>345190

բ) 6245>6214      3024>3015

12354<12900     101701<101901

465.

3200:4=800:4=200:4=50:50=1

3200:8=400:8=50

467.

46×21=966

46×22=1012

720:20=36

740:20=37

464.

465407 թվի մեջ կա 4հարյուրյակ

34560 թվի մեջ կա 6տասնյակ

3365թվի նախորդ կլոր տասնյակն է 50

3262 թվի և դրա նախորդ կլոր հազարյակի տարբերությունն է  1000

2132 թվի և դրա նախորդ տասնյակի տարբերությունն է 10

466.

466+587=1053

467+584=1051

743-218=526

743-219=524

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s