Posted in Uncategorized

Ամբողջ թվերի բազմապատկում, բաժանում

Տեսական նյութ

Կանոն 1.

Տարբեր նշաններ ունեցող երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը բացասական ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է արտադրիչների բացարձակ արժեքների արտադրյալին։

Օրինակ՝ (–6) · (+3) = –((+6) · (+3)) = –(6 · 3) = –18։

Կանոն 2.

Միևնույն նշանն ունեցող երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը դրական ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է

արտադրիչների բացարձակ արժեքների արտադրյալին։

Կամբողջ թվերի բազմապատկման համար, այսինքն՝ ցույց է տալիս, թե արտադրիչների նշաններով ինչպես է որոշվում ամբողջ թվերի արտադրյալի նշանը.

Ամբողջ թվի և զրոյի բազմապատկման արդյունքը միշտ համարվում է զրոյի հավասար։

Նույն կանոններով նաև կատարում ենք բաժանում։

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=128

բ) (+17) · (–4)=

գ) (–1) · (+1), 

դ) (+20) · (–18),

ե) (–7) · (+5), 

զ) (+21) · (–6), 

է) (–1) · (+7), 

ը) (+15) · (–60)։

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) և 0, 

բ) (+3) · (+9) և (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) և 0, 

դ) (–14) · (–12) և (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) և 0, 

զ) (+20) · (–1) և (–6) · (–3)։ 

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի 

հավասարություն.

ա) * ։ 3 = –7, 

բ) * ։ (–8) = –6, 

գ) (–*) ։ (–20) = 4,

դ) * ։ (–5) = 2, 

ե) (–*) ։ 15 = –3, 

զ) (–*) ։ (–16) = –5։

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյա-

լի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40, +32, –1, 0, –12, +9:

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5), գ) (+32) · (–6), ե) (+1) · (+23), է) (–19) · (+7),

բ) (–8) · 0, դ) 0 · (–1), զ) (+14) · (–25), ը) (–10) · (+12)։

6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 և 4, գ) –100 և 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) և –2, դ) 8 և 37 · (0 · 20)։

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) * 0, 

դ) 2 · 3 * (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 * 0, 

ե) 2 · (–20) * (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) * (–2) · (–1), 

զ) (–12) · (–2) * 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից` 

 ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական, 

 բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական:

Posted in Մաթեմատիկա

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)=-9

բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19=12

գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)=-34

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80=-33

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք այն բոլոր կետերը, որոնց համապատասխանող թվերի բացարձակ արժեքները`

ա) փոքր են 1-ից, գ) մեծ են 0-ից և փոքր են 6-ից,=6

բ) փոքր են 5-ից, դ) մեծ են 8-ից և փոքր են 12-ից=12

3) Գնել են պարտերի և օթյակի 12-ական տոմսեր։ Բոլոր տոմսերի համար վճարել են 36000 դրամ։ Ի՞նչ արժե պարտերի տոմսը, եթե այն օթյակի տոմսից 1000 դրամով թանկ է։1000

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Ճի՞շտ է, որ երկու հավասար ամբողջ թվերի բացարձակ արժեքները նույնպես հավասար են։

5) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող մարագը 34-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով` յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

6) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է ավանականությունը, որ այն կարմիր կլինի:

7) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։

Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

Опубликовано  автором Արևիկ Ներսիսյան

 1. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Հայերի երկիրը հայտնի է որպես տուֆի ու բազալտի երկիր: Հրաբուխից առաջացող քարերի տեսակները շատ վաղ ժամանակներից օգտագործվել են որպես շինարարական նյութ: Տուֆով կառուցված եկեղեցիներ, կամուրջներ ու մեծ թվով ժամանակակից նոր կառուցված բաներ կան: Բազալտի ու տուֆի հետ մեր երկրից դուրս են հանվել բարձր որակ ունեցող մարմար, գրանիտ ու պեմզա:

2․ Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Մարգարտահատիկները տարբեր մեծության են լինում: Աշխարհում ամենամեծը լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց մարգարիտն է: Համպարը թանկարժեք նյութ է, որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ: Դա սևավուն, քարանման նյութ է, որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում: Դա մեծ մասամբ հանում են տեգահար կաշալոտի աղիներից, բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել:

3․ Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Խռպոտ, դժոխք, գործընկեր, ոգևորվել, զառիվայր, անկոտրում, ընդհատել, միանգամայն:

Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ. կարծես … լիներ:

Գլորվում էր … լանջով:

Ձայնն էլ խզված էր ու …:

Առանց … լսեցին նրա ամբողջ ելույթը ու հետո նստեցին մտամոլոր:

Դու … անտեղյակ ես, դրա համար էլ խոսքդ չեն լսում ու աղմկում են:

… ոգի ունի, հեշտ չէ նրան ծնկի բերել:

Միանգամից … է ու կպչում գործի:

4․Բառարանի օգնությամբ գրիր տրված բառերի բացատրությունը:
Տրտմել                         ,                

վաղորդյան

մեղանչել

մաքառել

անտունի

դրվատել

երկնչել

. Տրված առածները ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ լրացրո՛ւ:
Ամառվա փուշը …:
Բարեկամ կորցնելը հեշտ է, ……:
Դուրսը քահանա, ….:
Գիտունին գերի եղիր, ……:
Գիտունի հետ քար քաշի, …..:
Իր աչքի գերանը չի տեսնում, ….:

6․ Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:
Աչքերով ուտել, խելքը ուտել, լույս աշխարհ գալ, գիշերը ցերեկ անել, գլխի ընկնել, ծակուծուկ մտնել:

Posted in Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի գումարումը

Տեսական նյութ
Կանոն 1. Միեւնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի գումարը գտնելու համար պետք է`

 1. գումարել գումարելիների բացարձակ արժեքները,
 2. ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների նշանը։

Օրինակ՝ +7+(+2)=+(7+2)=+9=9

               -6+(-3)=-(6+3)=-9

Կանոն 2. Տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի գումարը գտնելու համար պետք է`

 1. այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը,
 2. ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի նշանը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։

Oրինակ՝ -6+(+4)=-(6-4)=-2

                -6+(+7)=+(7-6)=+1=1:

Առաջադրանքեր դասարանում

1. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+27) + (+33)=60
բ) (-14) + (+12)=-2
գ) (–21) + (–12)=-33
դ) (–8) + (+23)=15
ե) (–17) + (+4)=-13
զ) (–9) + (–51)=-60։

2. Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:

Առաջադրանքեր տանը

3. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –10, +7 եւ –3, (-10)+(+7)+(-3)=-3+(-3)=-3
բ) -7, -3 եւ –4, (-7)+(-3)+(-4)=-10+(-4)=-14
գ) +23, –40 եւ +6, (+23)+(-40)+(+6)=-17+(+6)=-11
դ) –18, -11 եւ –10 (-18)+(-11)+(-10)=-29+(-10)=-39
ե) +18, –27 եւ –5, (+18)+(-27)+(-5)=-9+(+5)=-4
զ) –29, +40 եւ +30 (-29)+(+40)+(+30)=11+(+30)=41։

4. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4)=-1       դ) (+15) + (–6)=9          է) (–18) + (+7)=-11
բ) (–11) + (+5)=-1      ե) (–8) + (+7)=-1            ը) (–21) + (+8)=-13
գ) (–10) + (+3)=-7     զ) (+31) + (–10)=21       թ) (+19) + (–12)=7։

5. Գտեք 20 հայտարարով կոտորակ, որը մեծ լինի 4/13-ից և փոքր լինի 5/13-ից:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
6. Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում:

(+12)+(-18)=-6

7. Առավոտյան ծաղկավաճառը բերեց 200 վարդ։ Օրվա կեսին վարդերի կեսից ավելին վաճառվեց։ Նա մնացած վարդերով ցանկանում էր պատրաստել ծաղկեփնջեր։ Եթե նա կազմեր 3,4,5 կամ 6 վարդերից կազմված փնջեր, ապա մեկ վարդ կավելանար: Քանի՞ վարդ էր վաճառել ծաղկավաճառը առավոտյան։

133

Posted in Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի հանումը

Տեսական նյութ

Իմանալով, թե ինչպես է կատարվում ամբողջ թվերի գումարումը`  դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպես պիտի կատարվի նրանց հանումը։ 

Բերենք օրինակ.

(+12) – (+9) = (+12) + (–9) = +3,

(–11) – (–7) = (–11) + (+7) = –4,

(-5) – (+4) = (-5) + (–4) = -9։

Այս օրինաչափությունը ճիշտ է ցանկացած երկու ամբողջ թվերի համար, ուստի մի ամբողջ թվից մեկ ուրիշ ամբողջ թիվ հանելու համար պետք է նվազելիին գումարել հանելիին հակադիր թիվը։

Բերված կանոնից հետևում է, որ ամբողջ թվից զրո հանելիս ստացվում է նույն ամբողջ թիվը, իսկ զրոյից որևէ ամբողջ թիվ հանելիս ստացվում է հանելիին հակադիր թիվը: 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Հաշվել

ա) 6 – 7=-1

բ) –30 – 44=-74

գ) 12 – 9=3

դ) 18 – 23=-5

ե) –11 – 9=-20

զ) 8 – 2=6

է) –16 – 7=-23

ը) 0 –16=-16

2) Օդի ջերմությունը իջավ 70C-ով և դարձավ –30C։ Որքա՞ն էր օդ ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։

Կատարե՛ք հանում.

3) Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3=5 > 3 – 8=-5, գ) –25 – (–3)=-28 = –3 – (–25),

բ) (–7) – 4=-3 = 4 – (–7)=-3, դ) 6 – (–2)=4 = (–2) – 6=4։

 Ի՞նչ օրինաչափություն է այստեղ գործում։

Առաջադրանքներ (տանը)

4) ա) 34–(–7)=27

բ) 101 – (–8)=93

գ) 29 – (–11)=18

դ) –70 – (–14)=-84

ե) –48–(–25)=-73

զ) –17 – (–34)=

է) –52 – (–2)

ը) 82 – (–3):

5) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

ա) 2 –(-8) = –6, դ) -28+ * = –3, է) -3+ 9 = 6,

բ) 0 – (-7) = 7, ե) –15+ *= –1, ը) 19 – * = 8,

գ) * + (-23) = –20, զ) –(-10) + (-10) = 20, թ) –61 – (*) = 22։ 

6) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20, դ) (29 – 64) + 23, է) (–39 –21) + 11,

բ) (–43 – 14) – 32, ե) (–30 – 21) + 56, ը) (16 – 33) – 50,

գ) (–74 + 27) – 15, զ) (81 – 45) – 60, թ) (–18 + 6) – 39, 

7) Բերե՛ք երկու այնպիսի ամբողջ թվերի օրինակ, որոնց տարբերությունը դրական թիվ լինի։ Կարո՞ղ է արդյոք այդ դեպքում հանելին բացասական թիվ լինել։

8) Սուզանավի խորաչափը ցույց էր տալիս ծովի մակերևույթից 145 մ խորություն (–145 մ)։ Որոշ ժամանակ անց խորաչափի ցուցմունքը դարձավ –173 մ։ Ինչքա՞ն էր սուզանավի ընթացքի նախկին և նոր խորությունների տարբերությունը։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

9) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող մարագը 34-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով` յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

10) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է հավանականությունը, որ այն կարմիր կլինի:

Posted in Uncategorized
  1. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները։
  2. ………… ռեակցիաների ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու եւ ավելի նյութեր։
  1. Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։
  2. ………… ռեակցիաների դեպքում երկու կամ ավելի նյութերից ստաց­վում է մեկ նոր նյութ։
  3.  Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:
  4. …………… ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է լույսի եւ ջերմության անջատումով։ 
  5. Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:
  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
   Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:
  1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են ……… ։
  2. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում էջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Գրի՛ր հավասարումը: 11.  Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ.ա) C + O2 =CO2 գ) H2 + O2 =H2O. բ) CH4 = H2 + C  դ) Si+O2=SiO2                                             
 1. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:13. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.ա)    Արեւածագը,բ)  բնական գազի այրում գ) 2500 աստիճանում ջրի քայքայումը14. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.1) փայտի վառվելը 2) ջրի եռալը, 3) մոմի հալվելը 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում
15.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են ……………:16.Բերե՛ք ֆիզիկական և քիմիական երևույթի օրինակներ

Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի գումարումը

Տեսական նյութ
Կանոն 1. Միեւնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի գումարը գտնելու համար պետք է`

 1. գումարել գումարելիների բացարձակ արժեքները,
 2. ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների նշանը։

Օրինակ՝ +7+(+2)=+(7+2)=+9=9

               -6+(-3)=-(6+3)=-9

Կանոն 2. Տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի գումարը գտնելու համար պետք է`

 1. այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը,
 2. ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի նշանը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։

Oրինակ՝ -6+(+4)=-(6-4)=-2

                -6+(+7)=+(7-6)=+1=1:

Առաջադրանքեր դասարանում

1. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+27) + (+33),60
բ) (-14) + (+12),
գ) (–21) + (–12),
դ) (–8) + (+23),
ե) (–17) + (+4),
զ) (–9) + (–51)։

2. Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:

Առաջադրանքեր տանը

3. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –10, +7 եւ –3,
բ) -7, -3 եւ –4,
գ) +23, –40 եւ +6,
դ) –18, -11 եւ –10,
ե) +18, –27 եւ –5,
զ) –29, +40 եւ +30։

4. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4),       դ) (+15) + (–6),          է) (–18) + (+7),
բ) (–11) + (+5),      ե) (–8) + (+7),            ը) (–21) + (+8),
գ) (–10) + (+3),      զ) (+31) + (–10),        թ) (+19) + (–12)։

5. Գտեք 20 հայտարարով կոտորակ, որը մեծ լինի 4/13-ից և փոքր լինի 5/13-ից:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
6. Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

7. Առավոտյան ծաղկավաճառը բերեց 200 վարդ։ Օրվա կեսին վարդերի կեսից ավելին վաճառվեց։ Նա մնացած վարդերով ցանկանում էր պատրաստել ծաղկեփնջեր։ Եթե նա կազմեր 3,4,5 կամ 6 վարդերից կազմված փնջեր, ապա մեկ վարդ կավելանար: Քանի՞ վարդ էր վաճառել ծաղկավաճառը առավոտյան։

Posted in Uncategorized

2021-22 ուսումնական տարվա անհատական ուսումնական պլան

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք

Ընտրության գործունեություն – Սեղանի թենիս
Մարզական ակումբ – հրաձգություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում – չեմ հաճախում
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -դաշնամուրի պարապմունք
Շուրջտարյա նախագծեր – ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր
Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք-բոլորը

Posted in Uncategorized

11.10.21-15.10.21

Урок 2

Проверочное задание

 1. Распределите слова по колонкам: журнал, бабушка. дерево, дом. друг, яйцо, лампа, чайник, кресло, стол, дедушка, семья, школа, врач, журналист, студентка, вход, машина, компьютер, фото, карта, город, кино, море, рыба, собака, пальто, юбка, шкаф, стул, щенок, кухня. Подчеркните окончания.
мужской род(мой, он)женский род(моя, она)средний род(моё, оно)
      Журнал,дом, друг, чайник, стол, дедушка,врач, журналист, вход, компьютер,город, шкаф,стул, щенокБабушка, лампа, семья,школа, студентка,машина,карта,рыба, собака,юбка, кухня       Дерево, яйцо, кресло, фото, кино,море,пальто

2. Отметьте правильный вариант местоимений:

 1. Университет 1) мой  2) моя 3) мое
 2. Море  1) чей  2) чья 3) чье
 3. Виза 1)  наш  2) наша 3) наше
 4. Радио 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 5. Щенок 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 6. Компьютер  1) мой  2) моя 3) мое
 7. Партер 1) чей  2) чья 3) чье
 8. Адрес 1)  наш  2) наша 3) наше
 9. Окно 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 10. Факс 1) ваш  2) ваше 3) ваша
 11. Собака 1) мой  2) моя 3) мой
 12. Станция 1) твой  2) твоя 3) твое
 13. Комптьер 1) ваше  2) ваша 3) ваш
 14. Город 1) наш  2) наша 3) наше
 15. Кухня 1) наш  2) наша 3) наше
 16. Кошка 1) мое  2) моя 3) мой
 17. Сестра 1) твой  2) твоя 3) твое
 18. Яблоко 1) ваше  2) ваша 3) ваш
 19. Район 1) наш  2) наша 3) наше
 20. Аудитория 1) наш  2) наша 3) наше

3. Задавая вопросы допишите окончания (какой?; какая?; какое?; какие?)

Зелёное  дерево – зелёные…  деревья; высокий дом – высокие дома; большой словарь – большие  словари; умный человек – умные люди; дорогой  вещь – дорогие  вещи; хороший  друг – хорошие  друзья; красивое здание – красивые  здания; новая машина – новые  машины; тёмная  ночь – тёмные  ночи; жёлтый  лимон – жёлтые лимоны; интересный  фильм – интересные фильмы; дешёвый  билет – дешёвые  билеты; низкое  кресло – низкие  кресла; красное…  яблоко – красные  яблоки; маленькая площадь – маленькие  площади; тёплый  день – тёплые  дни; синяя  чашка – синие  чашки; шоколадный торт – шоколадные торты; солнечный день – солнечные дни; солёный огурец – солёные огурцы; зимний вечер – зимние вечера; модный костюм – модные брюки; ветренная улица – ветренные улицы; входной билет – входные билеты; оперный театр – оперные театры; музейный экспонат – музейние экспонаты; выходной день – выходные дни.

4. Допишите окончания указательных местоимений:

Кто это? Это журналист. Этот журналист здесь работает.  Кто это? Это наш врач. Этот врач очень умный. Что это? Это костюм. Этот костюм самый модный.

Кто это? Это женщина. Это  женщина здесь отдыхает. Что это? Это библиотека. Это библиотека самая старая.

Что это? Это море. Эт… море самое тёплое. Что это? Это яблоко. Эт… яблоко  очень большое.

Кто это? Это студенты. Эт… студенты здесь учатся. Что это? Это книги. Эт… книги справа.

5. Выберите правильный вариант:

Какое  небо? а) синяя; б) синее; в) синийКакой цветок? а) красный; б) красная; в) красное
Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) чёрнаяКакой ресторан? а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее
Какой дом? а) новый; б) новая; в) новоеКакое платье? а) белая; в) белое; в) белый
Какая мама? а) молодая; б) молодой;  в) молодоеКакая вода? а) голубое; б) голубой; в) голубая
Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) чёрнаяКакая машина? а) хороший; б) хорошая; в) хорошее
Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) жёлтаяКакой цвет? а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое
Какое вино? а) красная; б) красный; в) красноеКакой день? а) добрый; б) добрая; в) доброе

Posted in Uncategorized

04.10.2021 — 08.10.2021

Урок 2

Классная работа

Проверка домашних заданий — Упражнение 6 и изучение проекта ,,Мы и социальные сети,,. Обсуждение проекта․

Домашнее задание

Прочитать историю․

Истина и Ложь встретились однажды. Ложь поздравила Истину, сказав ей: «Сегодня хороший день». Истина оглянулась вокруг, глядя на небо, и действительно, день был хорош.
Они провели некоторое время вместе, пока не достигли большого колодца с водой. Ложь опустила руку в воду и повернулась к Истине.

«Приятная и теплая вода», сказала она, если вы хотите мы можем искупаться вместе ?»

Правда снова была подозрительной. Она опустила руку в воду, и вода была действительно приятной. Некоторое время они плавали, когда внезапно Ложь вышла из колодца, одела одежду Истины и исчезла.

Истина, сердитая, вышла обнаженной, бежавшей повсюду, ища Ложь, чтобы получить ее одежду. Мир, который видел ее обнаженной, повернул глаза к стыду и гневу. Бедная Истина, стыдясь, повернулась к колодцу и пропала там навсегда.

С тех пор Ложь путешествует по всему миру, одетая как Истина, удовлетворяющая мировые потребности, и мир никоим образом не хочет видеть голую Истину.

Послетекстовые задания

 1. Дайте ответы — что такле ИСТИНА, а что такле ЛОЖЬ
 2. Приведите слова синонимы к словам ПРАВДА И ЛОЖЬ․
 3. Приведите антонимы к словам ПРАВДА и ЛОЖЬ․
 4. Разбор пословиц и поговорок про Истину (правду) и Ложь
 • Лучше горькая правда, чем сладкая ложь․
 • Стыдно сказать, а грех утаить.
 • Правда, что шило в мешке — не утаишь. (Что такое слово ,,шило,,. Найти ответ в интернете)

6. А знаете ли вы персонажей сказок, которые страдали от своей лжи или правды? Приведите примеры.

5. Бывает ли Ложь во благо?

7. Вы нечаянно сломали или разбили мамину любимую вещь․ Скажите ли вы ей правду или утаите?

8. Можно ли назвать ВЫМЫСЕЛ ложью? (Что такле ,,вымысел,,)? Чем отличается слово ВЫМЫСЕЛ от слова УМЫСЕЛ? Найти слова в интернете․

9. А что вы скажите о ФАНТАЗИИ или фантазерах? Лгуны ли они на самом деле?

Домашнее задание

Сочинение на тему։ ,,Правда и ложь идут бок о бок,,․

Урок 1

Учим время․ Повторяем пройденный материал.

Упражнение 4

Найдите неправильный вариан ответа, сверяя его с вариантом в скобках. Правильный вариант в скобках напишите срочными буквами․ Напимер — 30 минут — полчаса

 1. Софья ждала его около банкомата уже (30 минут) четверть часа .
 2. Павел догнал на велосипеде машину за (15)  четверть часа.
 3. Маша не могла ждать мать больше (15 минут) получаса.
 4. Павел, вы опоздали на работу на (15 минут) полчаса.
 5. Павел, вы пришли на работу на (15 минут) четверть часа раньше.

Упражнение 5. Составить 5 предложений, где будет видно время․ Например,

Я пришел на совещание, опоздав на пятнадцать минут․

Домашнее задание

Упражнение 6 и изучение проекта ,,Мы и социальные сети,,

11;55

12;12

14;15

23;55

09;10

10;10

12;10

15;15

16;10

17;25

18;55