Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՙՙՉախչախ թագավորը՚՚ հեքիաթի բառարան

Ջաղացպան-ջրաղաց

քուրք- մորթուց վերարկու

կիսավեր-կիսաքանդ

փոստալ- մորթե հնամաշ գլխարկ

բաղարջ- հաց

անիծել-մեկին վատ բան կամենալ

լինգ- սուր ծայրով մետաղյա ձող

աղաչանք -պաղատանք-խնդրանք

կոտ-ոսկի կշռելու գործիք

վեզիր-թագավորի խորհրդական

ապրուստ-ունեցվածք

կողոպտել-թալանել

ածել-նվագել

բաժինք-նվեր

վառիկ-աքլոր

աղուհաց-ճաշ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s