Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի,փետրվարի 7-11 Տորք Անգեղ

տորք անգեղ

Տորք Անգեղը հսկա ու մի աժդահա մարդ էր: Նա շատ տգեղ էր, այդ պատճառով նրան ասում էին Տորք Անգեղ: նրա աչքերը կապույտ էին, հոնքերը սև, քիթը կոր, ատամները սուր: Նա այնքան ուժեղ էր, որ ժայռեր էր ճեղքում:

Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր:

Այնտեղ- այն(արմատ)  –   տեղ (արմատ)

Անբախտ-ան (ածանց)-բախտ (արմատ)

տգեղ-տ (ածանց)- գեղեցիկ (արմատ)

Արևիկ-արև (արև)-իկ(ածանց)

Հատվածից գտի՛ր  և դո՛ւրս գրիր  ի՞նչ (գոյական),  ինչպիսի՞ (ածական), ի՞նչ է անում, ի՞նչ եմ անում, ի՞նչ անես (բայ) հարցերին պատասխանող բառեր:

                      Ի՞նչ(գոյական)

երազ

ձոր

արևիկ

խոսք

պայման

Ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր(ածական)

խոր

անբախտ

մենակ

տգեղ

այլանդակ

գեղեցիկ

կարմիր

ի՞նչ է անում, ի՞նչ եմ անում, ի՞նչ անես (բայ) հարցերին պատասխանող բառեր:

տեսնում եմ

կենում է

խոսք տվավ

պայման դրավ

գաս

կռվես

հաղթես

կստանաս

կառնես

կբերես