Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 354;358;361;365;367;369

վարժ 354

50553

42414

358.

Ա.

1400-80=1320

1320:2=660

660+80=740

Պատ. 740; 660

Բ

2500:2=1250

1250-300=950

950+300=1250

Պատ. 950; 1250

361.

500=(400:2)+(3 x 200)-300

364.

*:7=1384; 1384×7=9688; 9688:7=1384

*:23=782; 23×782=17986; 17986:23=782

3700=*:4; 3700×4=14800; 14800:4=3700

3000=*:12; 3000×12=36000; 36000:12=3000

*:5=8500; 8500×5=42500; 42500:5=8500

2560=*:32; 81920; 81920:32=2560

365.

* : 255=24; 255×24=6120

22x*=7040; 7040:22=320

39+*=453; 453-39=414

1000-*=318; 1000-318=682

367.

300կգ+580գ+800կգ < 1տ 200կգ+100կգ

400կգ 350գ+700կգ < 1տ 150կգ+100կգ

369.

7շիշ հյութի համար վճարաել են 560դրամ, ինչ արժե 1շիշը:

560:7=80

Պատ. 80դրամ

Տրակտորը 2000 մ մակերես ունեցող դաշտը վարում է 1 ժամում:Քանի ժամում տրակտորը կվարի 10000մ մակերես ունեցող դաշտը:

10000:2000=5

Պատ. 5ժամում:

1լ բենզինը արժե 320դրամ:Որքան կարժենա 10 լ բենզինը:

10×320=3200

Պատ. 3200դր.

20լ բենզինը արժե 6400դրամ:Աշոտը որքան պետք է վճարի 10լ բենզինի համար:

6400:20= 3200

Պատ. 3200դրամ

Սեխը քանի անգամ է թանկ ձմերուկից,եթե 1կգ սեխն արժե 600դրամ,իսկ 1կգ ձմերուկը 200դրամ:

600:200=3

Պատ.3

 

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s