Posted in Մաթեմատիկա

Բնական թվեր։ Դաս 2

Առաջադրանքներ

 1. Աստղանիշը թվով փոխարինելով՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:
  ա) 73+26 =99;
  բ)  57 x 17 = 969;
  գ) 352- 176 = 176;
  դ) 4795: 35 = 137
  ե) (18+14)+30=62;
  զ) 13  (10+7)=221:
 2. Գործողությունները չկատարելով՝ համեմատիր արտահայտության արժեքները.
  ա)  56789+289 < 56789+299;
  բ) 56789-299 <   56789-289;
  գ) 12346 987 >    12345 986;
  դ)  899868:31<   899899:29
  Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 450-ը գրելու համար:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s