Posted in Մաթեմատիկա

Թվի տոկոսը

Տոկոսը դա մաթեմատիկական նշանակում է։ Թվի տոկոս անվանում են  թվի 1/100-րդ մասը։ 1%=1/100=0,01Տոկոսներն արտահայտվում են հարյուր հայտարարով սովորական կոտորակների տեսքով` 34%=34/100; 7%=7/100; 123%=123/100:Կարելի է կատարել նաև հակադարձ գործողությունը՝ կոտորակը արտահայտել տոկոսի միջոցով` 87/100=87% 2/100=2% 70/100=70% 3/25=12/100=12%։Սովորական կոտորակը տոկոս դարձնելու համար այն բերում ենք 100 հայտարարի։Օրինակ՝ 1/4=25/100=25% ։Տոկոսը մասով արտահայտելու համար թիվը բաժանում ենք 100-ի։ Օրինակ՝ 3%=3/100 ․․․Մասը տոկոսով արտահայտելու համար մասն արտահայտող թիվը բազմապատկում ենք 100-ով։ Օրինակ՝ 3/5 = 100 * 3/5 = 60%:  Թվի տոկոսը գտնելու համար պետք է՝1) տոկոսը գրել սովորական կոտորակի տեսքով 2) տրված թիվը բազմապատկել ստացված կոտորակով: Օրինակ՝a թվի 20%-ը հաշվելու համար նախ 1․ պետք է 20%-ը գրենք սովորական կոտորակի տեսքով՝ 20%=20/100; ապա 2․ տրված a թիվը բազմապատկենք ստացված կոտորակով՝  a*20/100։

Առաջադրանքներ(դասին)1.Կոտորակները գրի՛ր տոկոսների տեսքով

20/100=20%            15/100=15%         34/50=68%            18/25=72%      30/1000=2.

Գրքում կա 400 էջ: Առաջին օրը Անին կարդաց գրքի էջերի 25% -ը, երկրորդ օրը ՝ մանացածի  2/3 մասը:Որքա՞ն կարդաց Անին և քանի՞ էջ դեռ մնաց կարդալու: 3. Գտի՛ր .300-ի 20% -ը     1000-ի 15% -ը      400-ի  10% -ը       1200-ի 60% -ը       1300-ի 120% -ը։ Առաջադրանքներ (տանը)4. 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում:Քանի՞ օորում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:5.Հաշվի՛ր1/2:1/100=        1:1/4=                33/10:3/50=           2/7:65/7=6.Գտի՛ 7 հայտարարով  բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարը:7. Եթե անհայտ թվին ավելացնենք 23 և արդյունքը եռապատկենք, կստանանք 250-ից 34-ով փոքր թիվ։ Գտեք անհայտ թիվը։8. Զբոսաշրջիկը անցել է ճանապարհի 1/4մասը:Քանի՞ տոկոսն է անցել և  որքա՞նն է մնացել ացնելու:9.Կոտորակները գրի՛ր տոկոսների տեսքով․2/100=            12/10=         73/50=             16/25=      3/1000=        1/8=         3/4= 10.Գտի՛ր .600-ի 15% -ը     800-ի 40% -ը      1800-ի  45% -ը       210-ի 70% -ը       9500-ի 140% -ըԼրացուցիչ առաջադրանք

  • Նախագիծ՝ Ֆիբոնաչիի օրերՆախագիծը հրապարակիր առանձին նյութով։ >> Ո՞վ է Ֆիբոնաչին, պատմիր Ֆիբոնաչիի մարդու և գիտնականի մասին։ >> Ներկայացրո՛ւ Ֆիբոնաչիի դերը մաթեմատիկայում։ >> Ֆիբոնաչիի հաջորդականության առեղծվածը։ Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր ինֆորմացիա։
  • Ամենահետաքրքիր նյութն Մաթեմատիկական ամսագրում Կարդում ենք և ծանոթանում ամսագրի բոլոր նյութերին, ընտրում դրանցից ամենահետաքրքիրները և պատմում այս հատվածի մասին, նաև ընտրում և լուծում ենք առաջադրված խնդիրները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s