Posted in Մայրենի

ՓՈՐՁՈՒԹՅՈԻՆ ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹ

  1. Կարդալ և դուրս գրել անհասկանալի բառերը․ բառարանի օգնությամբ
  2. խորտիկ-համեղ ուտելիք
  3. կրկաբաց-ջերմ
  4. բացատրել։
  5. Ի՞նչ է իսկական ընկերությունը։ Շարադրեք ձեր մտքերը այդ թեմայով։

Իսկական ընկերը իմ պատկերաձմամբ պետք է անկեղծ լինի: կարողանա, ընկերոջը պաշտպանել ամեն իրավիճակում թույլ չտա, որ ուրիշները իր ներկայուդյամբ վիրավոր են և նեղացնեն իր ընկերոջը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s