Posted in Մաթեմատիկա

Թվային և տառային արտահայտություններ

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
հետևյալ հաջորդականությունը.
ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,

a x 4+6
բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,

y – 11+z
գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,

10 : a+15 x b
դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:

m+5 x ո

2. Դիցուք, տրված է a թիվը: Կազմեք տառային արտահայտություն և գրի՛ առեք.
ա) այդ թվի կրկնապատիկը,

a x 2
բ) այդ թվի կեսը,


գ) այդ թվի երկու երրորդը,
դ) այդ թվից հինգով մեծ թիվը,

a +5
ե) այդ թվից 10-ով փոքր թիվը:

a-10

3. Կատարե՛ք հաշվումները, եթե a = 3.
ա) 3 ⋅ a + 386=395, գ) (17 – a) ⋅ 3=42 ե) (78 ։ a + 99 ։ a) ⋅ 5=59,
բ) 27 ։ a + 96 ։ a=41, դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=63, զ) a ⋅ 2 + a ⋅ 3 + a ⋅ 4=27։

Առաջադրանքներ (ՏԱՆԸ)

4. Գրի՛ր թվային արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը․

ա) (−2) և 3 թվերի արտադրյալը,

-2×3=-6
բ) 12 թվի կրկնապատիկը,

12 x 2=24
գ) 35 և 4 թվերի քանորդը,

35:4=
դ) 5 թվի եռապատիկը,

5×3=15


ե) 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը,

5×2
զ) −5 և 4 թվերի արտադրյալը,

-5+4=-1
է) 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկը,

14×2=28
ը) 4 թվի և 6 թվի կրկնապատիկի արտադրյալը։

(4×2)x(6×2)=8×12=80+16=96

5. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.
ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b=46 գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=43, ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4=0,
բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3,=40 դ) 95 ։ b + 49 ։ a=26, զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)=0

6. Հաշվի՛ր նշված թվերի կիսագումարը․
ա)  6   և 24;   բ) 13   և 49;   գ) 91   և 33;   դ) 101 և 9: