Posted in Մայրենի

Հոկտեմբերի 6

Դասարանում

Ստեղծագործական աշխատանք (ընտրի՛ր վերնագրերից մեկը և ստեղծագործի՛ր)

  • Եթե բոլորը մտածեին այդ մասին․․․
  • Իմ սիրած վայրը
  • Կորած ծիծաղը
  • Տխուր աշունը
  • Վերնագիր՝ քո ընտրությամբ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s