Posted in Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը

1) Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

դրական

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

զրոն

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

դրական

2) x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե` 

 ա) x > 0, բ) x < 0:

ա) – դրական բ)- բացասական

3) Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) 0 > –3,      դ) –1 < 1,         է) –13 <2,

բ) –4 < 2,       ե) 5 > –3,         ը) –1000 < 1,

գ) –3 > –10,   զ) –16 < –12,   թ) 25 > –25։

4) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝ 

ա) 4-ից, գ) 6-ից, ե) –5-ից, է) 3-ից,

1<4, 4<6, -18<-5 , -3<3

բ) 0-ից, դ) –1-ից, զ) –10-ից, ը) –3-ից։

-1<0 , -3<-1 , -16<-10, -10<-3

5) Գրե՛ք հետևյալ թվերը` 

ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,

0, 7, 24, 31, 0, -1, -2, -6, -7, -11:

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, -30, 13:

6) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի 

փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 < 2 < 3, գ) –4 < 1 < 3, ե) –14 < -11 < –5,

բ) –4 < -3 < 0, դ) –5 < 4 < 5, զ) –28 < -24 < –22։

7) Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների նշանները.

ա) 11-ը մեծ է 0-ից, գ) –10-ը բացասական թիվ է,

11>0, -10<0

բ) –7-ը փոքր է 0-ից, դ) 2-ը դրական թիվ է։

-7<0, -7<2

8) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

ա) –3-ից, գ) –7-ից, ե) 2-ից, է) –5-ից,

-3<-1, -7<10, 2<5, -5<-4

բ) –6-ից, դ) 0-ից, զ) 10-ից, ը) 5-ից։

-6<-4, 0<5, 10<15, 5<6

Posted in Մաթեմատիկա

 Ամբողջ բացասական թվեր

1․ Տրված են –5, –3, 1/2, +5, +10, –2, 0, +4, 3.1/2 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ թվերը:
-5, -3, +5, 10, -2, 0, +4:3․ Դրակա՞ն է արդյոք այն ամբողջ թիվը, որը 1-ով մեծ է –1-ից։ այո

4․ Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք. 

 ա) 100 տաքություն- +100
բ) 0-ից 70 ցածր,- -70
գ) 30 ցուրտ- -30
դ) 0-ից 80 բարձր- +80

5․ Մրցամարտից երեք օր առաջ բռնցքամարտիկը սկսեց խստորեն հետևել  իր քաշին  և այդ պատճառով ամեն օր կշռվում էր: Առաջին կշռումը ցույց տվեց, որ նա նիհարել է 400 գ-ով, երկրորդը` որ նրա քաշն ավելացել է 300 գ-ով, իսկ երրորդից պարզվեց, որ նրա քաշն ավելացել է ևս 200 գ-ով: Այդ երեք օրում բռնցքամարտիկն ավելի թեթև՞, թե՞ ավելի ծանր դարձավ և որքանո՞վ:
300+200-400=100գ ավելի

6․ Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև,ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11 հարկ: 9  հարկ

7․ Բերե՛ք բացասական թվերի օգտագործման օրինակներ։
-20, -5

8․ Տրված են 15, –6, 5/8, -5.3/4, +10, –1, 0, +100, -7177.1/7թվերը: Նրանցից դո՛ւրս  գրեք  ամբողջ թվերը:
15, -6, +10, -1, 0, +100, -717

Posted in Մաթեմատիկա

Բնական թվեր։ Ամփոփում

Առաջադրանքներ

1․ Գործողությունները չկատարելով՝ համեմատիր արտահայտության արժեքները.
ա)  56789-289 < 56789-299;
բ) 56789×299  >   56789×289։

2. Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 101-ը գրելու համար:

106

3. Գտի՛ր անհայտ
ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 15 է, իսկ գումարը՝ 33;

18+15=33
բ.   հանելին, եթե նվազելին 23 է, տարբերությունը՝ 12;

23-11=12


գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 52 է, իսկ հանելին՝ 34;

18-34=52
դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 9 է, արտադրյալը՝ 72;

8×9=72
ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 88 է, քանորդը՝ 4;

88:22=4
զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է,իսկ քանորդը՝ 11:

121:11 =11

4. Ավտոբուսն ունի 44 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 560 մարդ տեղափոխելու համար:

13

5. 87*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի`
ա. 3-ի;         բ. 4-ի;       գ. 8-ի;      դ. 9-ի:

6. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (22; 34);
բ․  (80; 12);
գ․  (35; 63);
դ․  (14; 24);
ե․  (50; 60; 75):

7. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․
ա․ [9; 21]
բ․  [27; 18]
գ.  [10; 35]
դ․  [12; 15; 22]
ե․  [11; 44; 55]

Posted in Մայրենի

Առաջադրանքներ

 1. Կետադրի՛ր հետևյալ հատվածը.

Ու ահա ձմռան մի գիշեր, երբ մեր տանը բոլորս քնած էինք, հանկարծ զարթնեցինք ինչ որ տարօրինակ ձայներից։ Մեկը դիպչում էր մեր դռանը, ճանկռոտում և մի տեսակ մռռոցի նման ձայներ հանում։

Առաջինը զարթնեցինք ես ու մայրս։ Հայրս  սովորաբար  խոր էր քնում,  մինչև չհրեիր չէր զարթնի։

Մի քանի անգամ ականջ դնելով այդ տարօրինակ ձայներին` արթնացրեց հորս

 Տես մի էն ինչ է,  որ դուռը չանգռում է…

Այդ րոպեին դռան ճանկռտոցը կրկնվեց,  նորից մեկը դիպավ դռանը  և լսվեց զսպված կլանչոց։

-Շուն է, –  հարցրեց հայրս տարակուսած  անկողնում նստելով: Ապա վեր կացավ,  արխալուղը գցեց ուսերին ու գնաց դեպի դուռը։

Բայց մայրս չթողեց դուռը բանալ։

2. Ստեղծագործության միջից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Հատընդհատ-ընդհատումներով

Տարակուսով-կասկածելով

Հախուռն-կատաղի,անզուսպ

Պատկառանքով-հարգանքով,մեծարանքով

Գզիր-կարգադրություններ կատարող պաշտոնյա

քյոխվա-տանուտեր

Քաշվել-ամաչել

Չարդախ-ծածկ

Թափանչա-հրացան

Աչք ածել-շուրջը նայել

3. 10-12 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր ստեղծագործությունը:

Պատմությունը մի խելացի շան մասին էր։ Նա ամեն մի մարդու վրա տարբեր ձեվով էր հաչում։ Նրա անունը Չալանկը էր։ Նա գոմը պահպանում էր գողերից։ Մի անգամ Չալանկը եկավ դռանը մոտեցավ, ճանռոտեց դուռը։ Հայրը պատուհանից դուրս նայեց ևտեսավ, որ շունը կապը քանդել էր և եկել էր դռան մոտ։ հայրը հրացանը վերցրեց և դուրս եկավ Չալանկի մոտ։ Չալանկը դեսուդեն էր վազում և առաջնորդում դեպի գոմ։ Հայրը գնաց գոմը և տեսավ որ կովը ծնել է։ Նա գովեց շանը և ասաց,ոև Չալանկը իզուր տեղը չեր հաչա։ Հավատարիմ շանը պետք է սիրել եղբոր պես։

4. Գտի՛ր այս պատմվածքի.

ամենահետաքրքիր հատվածը

Զարմանալի շուն էր մեր Չալանկը, տարբեր մարդկանց վրա հաչում էր տարբեր ձևով

ամենահուզիչ հատվածը

Երբ շատ կրկնեց այդ, հայրս է՛լ չհամբերեց. վեր կացավ. բարկացած և այս անգամ, առանց ուսերին մի բան գցելու, դուռը բաց արավ, դռան ետևը դրված ձեռնափայտը վերցրեց ու… շանը.

ամենազարմանալի հատվածը

Պարզվեց, որ Չալանկը, դրսից լսելով գոմում կատարվող անհանգստությունը, կապը կտրել էր՝ եկել մեզ իմացնելու։

5. Ո՞րն է այն նախադասությունը, որն ստեղծում է սպասումի, լարված իրավիճակ:

6. Նկարագրի՛ր Չալանկին:

Չալանկը մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ։ Փոքրուց նրա ականջներն ու պոչը կտրել էին։

7. «Առածանի» հավելվածից դո՛ւրս գրիր առածներ շան մասին: Բացատրի՛ր դրանք:

Շան անունը տուր ու փետը վերցրու ձեռքդ կամ Շան անունը տուր՝ փետն առ ձեռդ մեկի մասին խոսում են հայտնվում է։

Շան անունը տուր ու փետը վերցրու ձեռքդ կամ Շան անունը տուր՝ փետն առ ձեռդ մեկի մասին խոսում են հայտնվում է։

Շանը հետ հնգերաց, մհակը ձեռքատ վեր մե քցել։ (Արցախ)

Ընկերություն արա բայց զգյուշեղիր։

8. Հորինի՛ր պատմություն` այդ առածներից մեկը վերնագիր դարձնելով (աշխատանքդ հրապարակիր բլոգումդ, հղումն ուղարկի՛ր a.nersisyan@mskh.am հասցեին):

Շան հետ ընկերացիր բայց փայտը մի գցիր։

Երկու ընկերներ կային, որոնք շատ մտերիմ էին և շատ էին սիրում իրար։ Նրանք միասին էին խաղում, միասին ուտում էին, միասին ճամփորդում էին։ Մի անգամ նրանք միասին ճամբար էին գնացել և այնտեղ ծանոթացել էին մի նոր տղայի հետ։ Մի անգամ գնացել էին երեքով անտառ զբոսնելու, արդեն մթնում էր։ Մեկ էլ տեսան մի զույգ պսպղացող աչքեր իրենց դիմաց։ Ընկերներից մեկը գոռաց, որ գայլ է ու փախավ, թողնելով հին ընկերոջը ու նոր տղային։ Տղաներից մեկը լապտերը վառեց և տեսան, որ դա մի սովորական շուն է։ Այստեղից կարելի է հասկանալ, որ ինչքան էլ ընկերոջդ վստահես պետք է զգույշ լինել, որովհետև ամենակարևոր պահին նա կարող է քեզ մենակ թողնել։

9.  Բնութագրի՛ր Չալանկին` հաստատելով ասածներդ համապատասխան հատվածներով:

Զարմանալի շունը- Զարմանալի շուն էր մեր Չալանկը, տարբեր մարդկանց վրա հաչում էր տարբեր ձևով։

Մարդկանց նմանակող շունը-Չալանկը երևի ընդօրինակում էր մեզ. ինչ վերաբերմունք մենք ունեինք դեպի մարդիկ, նույնն ուներ և նա։

Պահապան շունը-Եվ, պետք է ասած, Չալանկի պատճառո՞վ, թե նրա ահից, ոչ միայն մեր գոմից, այլև մեր բակից բան չէր գողացվում։ Հայրս հավատացած էր, թե մի բան պատահելիս Չալանկը հաչոցով կիմացնի։

Հասկացող շունը-Իսկ Չալանկը երբեք սուտ չէր հաչում… Դա արդեն հայտնի էր:

Խելացի շունը-Շունը, որ առաջ էր գնացել, նկատելով հորս և իմ կանգ առնելը, ետ դարձավ իսկույն, կլանչեց ու նորից առաջ ընկավ` շուտ-շուտ ետ` հորս երեսին նայելով, ուզում էր կարծես հասկացնել, որ հետևենք իրեն։

Այդ տեսնելով՝ Չալանկը ուրախությունից կլանչ-կլանչում էր և կտրած պոչը շարժում շարունակ։

— Շունը խելացի կենդանի է,— ասում էր հայրս այս դեպքից հետո։— Շանն ախպոր պես պիտի սիրել…

10. Ի՞նչ գիտես շների մասին:

Շները կարողանում են հասկանալ մարդկային զգացողությունները: Շները միակ կենդանու տեսակն են, որ բացի մարդկանցից կարողանում են հասկանալ մեր զգացողությունը: Նրանք հերիք է մեկ հայացք, որպեսզի նրանք հասկանան դուք ուրախանում եք, բարկանում, թե տխրում: Նրանք ունակ են վերապրել մարդկանց հետ այն զգացողությունները, որը զգում է մարդը:

 1. Շները կարող են հիշել հարյուրավոր բառեր
 2. Միջին շունը այնպես հեշտ է սովորում, ինչպես մարդկային երեխան և կարող է սովորել 200 մինչև 500 բառ: Ավելին շները կարող են սովորել մաթեմատիկայի հիմքերը, հաշվել և դասավորել թվերը ըստ աճման կարգի:

11. Ընտրի՛ր վերնագրերից մեկը և պատմություն հորինի՛ր (աշխատանքդ հրապարակիր բլոգումդ, հղումն ուղարկի՛ր a.nersisyan@mskh.am հասցեին):

Իմ կենդանին

Իմ սիրած կենդանին

Ինչ կենդանու եմ ես նման

Իմ կենդանին

Ես մի շուն ունեի գյուղում, անունը Չապի էր: Նա շատ խելացի շուն էր ու մենք նրան շատ էինք սիրում: Մենք, երեխաներով ուր որ գնում էինք նա գալիս էր մեզ հետ։ Նա շատ էր սիրում զբոսնել: Մի օր մենք մենք որոշեցինք Չապիից թաքուն գետ գնալ: Երբ արդեն գետի մոտ էինք հասել, տեսանք, որ նա վազելով մեզ մոտ է գալիս: Նա մեր հարազատ ընկերն էր և մենք հասկացանք, որ ուր էլ որ գնանք մեր ընկերոջը չպետք է մոռանանք:

12. Ստեղծագործական աշխատանք` «Ընկերություն»․․․

Posted in Uncategorized

Պարզ և բաղադրյալ թվեր

Տեսական մաս

Պարզ անվանում են այն բնական թվերը, որոնք 1-ից և իրենից բացի այլ բաժանարար չունեն: Պարզ թվեր են` 2; 3; 5; 7…. 

Կարող եք պարզ թվերի մասին լրացուցիչ ինֆորմացիա կարդալ Մաթեմատիկական ամսագրի 14-րդ թողարկման մեջ:

Բաղադրյալ անվանում են այն թվերը, որոնք ունեն երկուսից ավելի բաժանարար (իրենից ու 1-ից բացի ունեն այլ բաժանարար կամ բաժանարարներ):

Ցանկացած բաղադրյալ թիվ կարելի է ներկայացնել պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով:

2. Զույգ և կենտ թվեր

Այն թվերը. որոնք բաժանվում են 2-ի առանց մնացորդի անվանում ենք զույգ թվեր:

Այն թվերը, որոնք չեն բաժանվում 2-ի առանց մնացորդիկենտ թվեր են:

Զույգ թվերը ունեն 2n տեսքը, իսկ կենտ թվերը` (2n+1):

3. Բաժանելիության հայտանիշներ

 • Առանց մնացորդի 2-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք զույգ են` վերջանում են 0; 2; 4; 6; 8 թվանշաններով:
 • Առանց մնացորդի 5-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց վերջին թվանշանը կամ 5 է, կամ 0:
 • Առանց մնացորդի 10-ի բաժանվում են այն թվերը. որոնց վերջին թվանշանը 0 է:
 • Թիվն առանց մնացորդի բաժանվում է 4-ի, եթե նրա վերջին երկու թվանշանները 0-եր են` 00 (օրինակ` 1500; 198700…) կամ վերջին երկու թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է 4-ի (օրինակ` 1244; 3316; 1234564…):
 • Թիվն առանց մնացորդի բաժանվում է 8-ի, եթե նրա վերջին երեք թվանշանները 0-եր են` 000 (օրինակ` 15000; 1987000…) կամ վերջին երեք թվանշաններով կազմված թիվը բաժանվում է 8-ի (օրինակ` 12328; 33168; 12345864…):
 • Առանց մնացորդի 3-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի:
  Օրինակ` ստուգենք 16482 թվանշանը բաժանվում է արդյոք 3-ի: Դրա համար գումարենք թվի թվանշանները` 1+6+4+8+2=21, վերջինս` 21 բաժանվում է 3-ի, հետևաբար ամբողջ թիվը, այս դեպքում` 16482-ը բաժանվում է 3-ի:
 • Առանց մնացորդի 9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի:
 • Առանց մնացորդի 6-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք բաժանվում են և’ 3-ի, և’ 2-ի:

Առաջադրանքներ

 1.  56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի`
  ա. 3-ի- 5634        բ. 4-ի-   5644    գ. 8-ի -5664     դ. 9-ի- 5634
 2. 2031172; 2657784; 76518420 և 29583675 թվերից որոնք են բաժանվում
  ա. 2;      բ. 3;       գ. 4;       դ. 5;      ե. 6;    զ.8;
  է. 9;    ը. 10:
 3. 2031172:2; 2657784 : 2,3,4,6; 76518420 :10,4,5,2; 29583675 : 5
 4. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 52*4 թիվը բաժանվի 12-ի;    5244
  բ. 56*2  թիվը բաժանվի 36-ի : 5652
 5. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 70;    բ. 55;    գ.98;     դ. 108:
 6. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 21   բ.  2000 
 7. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 6*2* թիվը բաժանվի 45-ի;    
  բ. *57*  թիվը բաժանվի 72-ի  :
Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն․ սեպտեմբերի 13

 1. Ուղղագրական բառարանից դո՛ւրս գրիր բառեր, որոնք բավարարեն տրված պայմաններին:

Օրինակ՝

5 տառ, 6 հնչյուն — երանգ:

4 տառ, 6 հնչյուն: 5 տառ, 6 հնչյուն: 6 տառ, 7 հնչյուն: 8 տառ, 10 հնչյուն:

2․ Նախադասությունները լրացրո´ւ:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են՝ ա,ի,օ,է,ու,ը:

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են՝ : բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց,փ,ք, ֆ

3․ Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ինչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

Օրինակ՝

տպագիրգրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասերսիրալիր: Սպառազեն,զինավառ: Անիղձըղձալի: Լայնասիրտսրտագին: Մեծատունտնական: Բազմագույնգունագեղ: Հետախույզ, հետախուզել:

4․Տրված բաղադրիչներով բառեր կազմի՛ր և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Ոսկի + ա + գույն, փոշի + ա + կուլ, տարի + ա + վերջ, այգի + ա + պան, բարի + ա + կամ:

5․ Պարզի՛րթե ուղղագրական կամ ուղղախոսական ի՛նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերըև ո՛ր բառը դրան չի համապատասխանում:

Ա. Աներազ, մեներգ, աներևույթ, երեսուներեք, խուռներամ, ամենաերազկոտ, աներևակայելի:

Բ. Առէջ, ելևէջ, ուրևէ, ովևէ, մանրէաբանության, քառասուներկու, ինչևէ:

6․ Որտեղ պետք էկետի փոխարեն յ գրի՛րՈ՞ր դեպքում գրեցիր յն:

Հայացք, հայելի, հոյակապ, մի.ացում, ձի.արշավ, տի.եզերական, փակե.ի, կայարան, խաբե.ություն, է.ի, գնա.ի, տղայի, Մարոյի:

7․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ պաղ էր, ճիշտ օրվա նման:

Ալեկոծված ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես անշարժ նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես արագ էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո, սիրտ առավ ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար կերտեց, որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:

8․ Տրված բառերն, ըստ հոմանիշության, բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

9․ Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-վախենալ, պայման կապել, քիթը կախել-տխրել, բերանը բաց մնալ-զարմանալ, իրեն պատեպատ տալ:

10․ Տրված բառերը գործածելով՝ հորինի՛ր պատմություն:

Աշխարհ, շնորհք, ճանապարհ, խոնարհ, արհամարհել:

Posted in Մաթեմատիկա

Բնական թվեր: Հատկություններ և գործողություններ

Առաջադրանքներ

 1. Աստղանիշը թվով փոխարինելով՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:
  ա) 21 +67=88;
  բ)  37 37= 518;
  գ) 451-269 = 182;
  դ) 798 : 19 = 42:
 2. Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 30-ը գրելու համար:
 3. Գործողությունները չկատարելով՝ համեմատեք արտահայտության արժեքները.
  ա) 98765+479  >   98765 + 478;
  բ) 98765 -478  <   98765 — 479;
  գ) 12345 x 987   >    12345 x 986;
  դ)  989799:31   >   989799:29:
 4. Համեմատի՛ր
  ա) Արագած լեռան և Մասիսի բարձրությունները;
 5. Արագած(4090մ) < Մասիս(5165)
  բ)  Լույսի և ձայնի արագությունները;
 6. Լույս30000կմ/վրկ > ձայն 330մ/վ

 7. գ)  Մարս մոլորակի և Լուսնի հեռավորությունը երկրից;
 8. Երկրից Մարս-56մլն/կմ Երկրից լուսին-384467կմ
  դ)  Միլիարդ < Գուգլ թվերը;
  ե)  Ագռավ   >   բու թռչունների կյանքի տևողությունը;
  զ)  Հայաստանում ծիրանի >բանանի ծառերի քանակը:
 9. Դրական երկնիշ հինգ տարբեր թվերի միջին թվաբանականը 20 է (մի քանի թվերի միջին թվաբանականը գտնելու համար այդ թվերը գումարում են իրար և ստացված գումարը բաժանում թվերի քանակին): Ամենամեծը ի՞նչ թիվը կարող է լինել այդ թվերի մեջ:
 10.  Չորս սկյուռիկ միասին 2016 կաղին կերան՝ յուրաքանչյուրը 102 հատից ոչ պակաս: Հայտնի է, որ առաջին սկյուռիկը կերել է ամենաշատը, իսկ երկրորդը և երրորդը միասին կերել են 1275 կաղին: Քանի՞ կաղին է կերել առաջին սկյուռիկը: 639
 11.  Համակարգչային խաղը հետևյալ կանոնն ունի. երբ ջնջում ենք էկրանին եղած շրջանակներից մեկը, նրա փոխարեն համակարգիչն ավելացնում է հինգ հատ: Եթե սկզբում համակարգչի էկրանին մեկ շրջանակ լինի, հնարավո՞ր է, որ ինչ-որ պահի դրանք դառնան 2021 հատ: Ոչ

Posted in Մաթեմատիկա

Բնական թվեր։ Դաս 2

Առաջադրանքներ

 1. Աստղանիշը թվով փոխարինելով՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:
  ա) 73+26 =99;
  բ)  57 x 17 = 969;
  գ) 352- 176 = 176;
  դ) 4795: 35 = 137
  ե) (18+14)+30=62;
  զ) 13  (10+7)=221:
 2. Գործողությունները չկատարելով՝ համեմատիր արտահայտության արժեքները.
  ա)  56789+289 < 56789+299;
  բ) 56789-299 <   56789-289;
  գ) 12346 987 >    12345 986;
  դ)  899868:31<   899899:29
  Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 450-ը գրելու համար:

Posted in Մայրենի

Վիլյամ Սարոյան

Վիլյամ Սարոյան «Հյուսնի պատմությունը»

Վիլյամ Սարոյանը ծնվել է Կալիֆոռնիայում, 1908 թվականին:

Տասը տարի ապրել է մանկատանը:

1926 թվականին 18 տարեկան   Վիլյամն արդեն հասցրել էր աշխատել փոստատար, սևագործ բանվոր և սեզոնային մշակ:

Սարոյանը սիրում էր շրջագայել. շրջագայել է Եվրոպայում ու հասել է հայրենիք` Հայաստան:

Նրա հայտնի ստեղծագործություններից է ՛՛Մարդկային կատաերգություն՛՛ վիպակը, ՛՛Իմ Անունը Արամ է՛՛ պատմվածքների ժողովածուն: