Posted in Մայրենի

Առավոտ

Առավոտը թռչունները արթնանում են: երկինքը ջինջ, է օդը մաքուր Է, ծաղիկները բացվում են, ծառերը արթնանում են, թռչունները ծլվլում են, երգում են, ծառերը օրորվում են:

Օդը մաքուր է, ավտոմեքենաներ չկան

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s