Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու

 239, 57, 778, 889, 4443

երկու հազար երեսունինը

հիսունյոթ

յոթ հարյուր յոթանասուն

ութ հարյուր ութսունինը

չորս հազար չորս հարյուր քառասուներեք

 
Վարժություններ 238, 239, 240, 243, 244

Մենք-ես և քույրիկս

Մենք-Հայկը և ես

Դուք- Արամին և Հայկին

Դուք- ընկերուհիներին

Եզակի թիվ- Ես,դու,նա

Հոգնակի թիվ-մենք,դուք,նրանք

Ա-առաջին դեմք

Բ- երկրորդ դեմք

Գ- երրորդ դեմք

ա. ամպ-ամպել,ծաղիկ-ծաղկել,վար-վարել,կար-կարել,երգ-երգել,ժողով-ժողովել, օճառ-օճառել

բ. գող-գողանալ,ված- վախենալ,քար- , մահ-մահանալ,մանուկ-մանկանալ, էջ-իջնել, մայր-մայրանալ

Գեղեցիկ-գեղեցկանալ,հպարտ-հպարտանալ,տեղ-տգեղանալ,մեծ-մեծանալ,փոքր-փոքրանալ,չար-չարանալ,չոր-չորանալ,թարմ-թարմանալ,խոնավ-խոնավանալ,սև-սըանալ,բարձր բարձրանալ,մանր-մանրանալ,ճերմակ-ճերմակել,դալուկ-դալկանալ,ծանր-ծանրանալ;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s