Posted in Մայրենի

223, 224, 225, 226

223.

Ավելի, պակաս, ամենից բառերը ավելանալով ածականերին կազմում են ածականների աստիճանները:

224

Ավելի ամենից բառերը համեմատում են ածակաների հատկանիշները միմյանց հետ:

225

Ամենավատ-ամենից վատ, վատագույն

գեղեցկագույն-ամենից գեղեցիկ, ամենագեղեցիկ

բարձրագույն-ամենից գույն, բարձրագույն

ամենաազնիվ- ամենից ազնիվ, ազնվագույն

ամենից հզոր- ամենից հզոր, հզորագույն

ամենից ահեղ- ամենից ահեղ, ահեղագույն

համեստագույն-ամենից համեստագույն, ամենահամեստագույն,

ամենահին- ամենից, հին, հնագույն

ամենից ծանր- ամենա ծանր, ծանրագույն

ամենալուրջ-ամենից լուրջ, լրջագույն

ամենից խոշոր-ամենախոշոր, խոշորագույն

226

Երեք տասնյակ-երեսուն

չորս տասնյակ – քառասուն

հինգ տասնյակ -հիսուն

վեց տասնյակ – վաթսուն

յոթ տասնյակ – յոթանասուն

ութ տասնյակ – ութսուն

ինը տասնյակ – իննսուն

229

Ա տարբերակի բառերը գրվում են միասին:

Բ տարբերակի բառերը գրվում են առանձին:

Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց: