Posted in Մաթեմատիկա

Պարապմունք 74։ Նախագծային աշխատանք։

1․ 2/5 և 1/12 կոտորակները ներկայացրու 60 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

2/5 60 1/12

60:5=12

60:12=5

2/5=2 x 12/5 x 12=24/60

1/12=1 x 5/12 x 5=5/60

2․ 3/18 և 1/10 կոտորակները ներկայացրու 180 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

3/18 180 1/10

180:18=10

180:10=18

3/18=3 x 10/18 x 10=30/180

1/10= 1 x 18/10 x 18=18/60

3․ 3/13 և 1/12 կոտորակները ներկայացրու 156 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

156:13=12

156:12=13

3/13=3 x 12/13 x 12=36/156

1/12=1 x 13/12 x 13=13/156

4․ 1/15 , 1/5 և 2 /5 կոտորակները ներկայացրու 75 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

75:15=5

75:5=15

75:5=15

1/15= 1 x 5/15 x 5=5/75

1/5=1 x 15/5 x 15=15/75

2/5=2 x 15/5 x 15=30/75

5․ 9/24 և 4/12 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի: Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը։

9/24 84 4/12

84:14=6

84:12=7

9/14=9 x 6/84=54/84

4/12=4 x 7/84=28/84

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s