Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու

149.

Ո՞վ եկավ-մարդը

ի՞նչը քաղցրացավ-կաթը

Տատը ի՞նչ է անում-թխվածք է թխում

Գիրքը ի՞նչ է լինում-փակվում

ինչպիսի՞ շնիկ է-բարի,խելացի

ինչպե՞ս գտավ-պատահական, արագ

ե՞րբ եկավ-ուշ եկավ, մեկ ժամ հետո

150.

ի՞նչը վերջացավ-ֆիլմը, դասը

ո՞վ մտավ-տղան

տղան ի՞նչ արեց-վազեց, երգեց

անձրևը ի՞նչ արեց- կտրվեց, վարարեց

ինչպիսի՞ դաս էր-հետաքրքիր

Որ զգետն էր հաքին-կապույտ

Ինչպե՞ս մոտեցավ-արագ

երբ կգամ- գիշերը

Ինչքա՞ն հետաքրքիր է-շատ:

151.

Ա

Անտառ,աղջիկ,մարդ, մեքենա, քամի

Ա խմբի բառերը գոյականներ են և ցույց են տալիս շնչավոր անշունչ առարկաները:

Բ

խշշում է, խաղում է, կանգնում է, սլացավ, դադարեց

Բ խմբի բառերը բայեր են և ցույց են տալիս գործողություն:

152
Ա Բ

պար, երգ, կանչ պարում է, երգել է, կանչել է

Ա խմբի բառերը գոյականներ են և ցույց են տալիս շնչավոր անշունչ առարկաները:

Բ խմբի բառերը բայեր են և ցույց են տալիս գործողություն:

154.

Բակում մի երիտասարդ սրինգ էր նվագում:

Երեխան քարերի մեջ ինչ-որ բան տեսավ:

Մի մարդ մութ գիշերով ձոր էր մտնում:

Անձրևը անընդհատ գալիս էր:

Արևը առաջին շողերի հետ քաղաքն աղմուկով արթնացավ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s