Posted in Մայրենի

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն: Թռչունները թռվռում են ծառերի վրա և ուրախացած ծլվլում են: Բոլոր երեխաները դուրս են թափվել բակ ու խաղում: Ծառերը սկսում են բողբոջել: Արևը ավելի ջերմ ու պայծառ է շողում: Շուրջը սկսվում է ամեն ինչ կանաչով ծածկվել: Կարծես թե երկիր մոլորակը արթնացել է խորը քնից: Գարուն, ես շա՜տ շա՜տ էի ուզում, որ գաս:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s