Posted in Մայրենի

Փետրվարի 17

 1. Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունն անգի՛ր սովորիր:
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:
 • Ես ավելի շատ շարժում տեսա, որովհետև ամպերը անդադար շարժվում էին:
 • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:
 • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:


Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ..

Ամպերը անբաժան ըկերներ էին ու իրարից չբաժանվեցին,որովհետև նրանք ուզում էին միշտ միասին լինել և ոչ մի քամի չէր կարող նրանց բաժանել:

 • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը:
 • Ընկերություն
 • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 • Կար երկու սև ամպ: Քամին փորձեց բաժանել սև ամպերին բայց չկարողացավ:

2. Կետերը  փոխարինի´ր  դ, տ կամ  թ տառերով (դ-տ-թ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ):

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ,  ժողովուրդ,   հերթ, օրիորդ, ընդունակ, հանգստություն,  արտաքին,  չորրորդ,  մարդկային.  անդադար,  փարթամ:

 • Այս շարքում կա երկու բառ, որոնք կան Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ » բանաստեղծության մեջ: Գտի՛ր, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը, ապա բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր (բառի բաղադրիչների մասին կարդա, մուլտֆիլմը դիտիր այստեղ ):
 • Հանգստություն-հանգիստ արմատ-ություն-ածանց
 • անդադար-ան- ածանց դադար արմատ:
 • Արևմուտք, սաղարթախիտ, բրդոտ, զվարթ  բառերից առանձնացրո՛ւ արմատները և նոր բառեր կազմի՛ր:

Posted in Մայրենի

Փետրվարի 16

 •  Հ. Թումանյանի «երկու սև ամպ »  բանաստեղծությունը անգի՛ր սովորիր:
 •   Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր անծանոթ  բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 • Հալածել- հետևից ընկնել
 • անդադար-անընդհատ

Posted in English

Սուտասանը (The liar)

Once upon a time (ժուկով-ժամանակով) there lived a king. This king announced (հայտարարեց) throughout the land:

“I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

shepherd (հովիվ) came and said, “My father has got a pipe (խողովակ). The pipe is very long and he can stir (խառնել) the stars with it».

“That’s possible,” answered the King. “My grandfather had a pipe. He used to (սովորություն ուներ) put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.”

The man went out scratching (քորելով) his head.

A tailor came and said, “I am sorry, O King, to have come so late. Wind (քամի), storm (փոթորիկ) and lightning (կայծակ) did not let me come early”. I was patching up the crack (ճեղք) of the sky.

“Oh, “I believe it is true” said the King, “but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.

This man also went away empty-handed (դատարկաձեռն).

A villager came in with a bag on his shoulder. “What do you want, my good man?” asked the King. “You owe (պարտք լինել) me a bag of gold. I have come for it.” “A bag of gold!” exclaimed (բացականչեց)the King astonished (զարմացած). “That s a lie (սուտ). I do not owe you anything.”

“All right. It is a lie. Then give me half your kingdom.”

“No, no. You’re quite right (Դուք միանգամայն ճիշտ եք). It’s not a lie,” the king tried to correct (ուղղել) himself.

“So I am telling the truth. Then give me the bag of gold.”

Answer the questions:

What did the king say to all people?

The king said to all people: “I will give half my kingdom  to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

Who came first?

First came a sheperd.

What did he say?

He said: “My father has got a pipe and he can stir  the stars with it».

What was the king’s answer?

The king answered “That’s possible.”

Who came second?

Second came a tailor.

What did he say?

He said he was patching up the crack) of the sky.

What was the king’s reply?

The king’s replied:“Oh, “I believe it is true”.

Who came after the tailor?

After the tailor came a villager.

What did he tell the king?

He told the king: “You owe me a bag of gold.

What did the king answer?

The king answered:“That s a lie.”