Posted in Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Երևան, երգ, քայլում ենք, գրում են, երդում, ծովեզեր, աներևույթ, օգտակար, օթևան, ովքեր, ինքնաեռ, նորաոճ, մեղավոր, թագավոր, բանվոր, վայրէջք, մանրէ, տերևաթափ, ինքնաեռ, հայելի, ճանփորդություն, բաճկոն:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s