Posted in Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Երևան, երգ, քայլում ենք, գրում են, երդում, ծովեզեր, աներևույթ, օգտակար, օթևան, ովքեր, ինքնաեռ, նորաոճ, մեղավոր, թագավոր, բանվոր, վայրէջք, մանրէ, տերևաթափ, ինքնաեռ, հայելի, ճանփորդություն, բաճկոն: