Posted in Մայրենի

Տերյանական օրեր

Աշուն է. օրերը ցրտում են…

Գիշերը սուզվում է միգում,

Այնքան քնքշություն կա սրտում իմ,

Այնքան մեղմություն իմ հոգում:

Այնքան տխրություն, և անուշ է,

Անուշ է ցավն այս հետին.-

Բոլորը երազ է և հուշ է,

Ոսկի է- թափվում է գետին…

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s