Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։

9

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։10

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։100

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։1000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի

6․ Հայրը ցանկանում է 36 խնձորը բաժանել իր հինգ երեխաների միջև: Խնձորների կեսը նա տալիս է որդիներին, որոնք միմյանց միջև բաժանում են հավասար, իսկ մյուս կեսը տալիս է դստրերին, որոնք նույնպես բաժանում են հավասար: Աղջիկներից յուրաքանչյուրը ավելի շատ խնձոր ստացավ, քան տղաներից յուրաքանչյուրը: Քանի՞ որդի և քանի՞ դուստր ունի հայրը: 18

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։

9

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։10

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։100

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։1000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի

6․ Հայրը ցանկանում է 36 խնձորը բաժանել իր հինգ երեխաների միջև: Խնձորների կեսը նա տալիս է որդիներին, որոնք միմյանց միջև բաժանում են հավասար, իսկ մյուս կեսը տալիս է դստրերին, որոնք նույնպես բաժանում են հավասար: Աղջիկներից յուրաքանչյուրը ավելի շատ խնձոր ստացավ, քան տղաներից յուրաքանչյուրը: Քանի՞ որդի և քանի՞ դուստր ունի հայրը: 18

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s