Posted in English

Անգլերենի հաշվետություն

English

Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ես կատարել եմ հետևյալ առաջադրանքներն ու նախագծերը:

About me

Much and More

English: articles

Present simple

Present simple

  

Present continuous

The snowman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s