Posted in English

The snowman

It was nearly Christmas. Katie woke up and found
that the world was white and magical.
‘Snow!’ she shouted. ‘Snow for Christmas!’
She ran outside and danced in the snow.
Her brother Eddie came out too. They made a big round snowball and a
small one. They put them together and made a huge snowman.
‘Hello,’ he said. ‘It’s Christmas. Would you like a present?’
‘Yes, please!’ they said.
The snowman waved his arms. Silver crystal snowflakes filled the sky. It was
so beautiful.
‘We must give you a present too,’ said Katie. They gave the snowman a
carrot for a nose, a scarf for his neck and a hat for his head.
‘Happy Christmas!’ they said.
The snow stopped and the sun came out. The snowman started to melt.
‘Goodbye,’ he said. ‘Build me again next year!’

Համարյա մոտ էր սուրբ ծնունդը: Քետին վեր կացավ և տեսավ, որ աշխարհը սպիտակ էր և հրաշալի:

— Ձյուն,- ճչաց նա: – Սուրբ Ծննդյան ձյուն:

Նա դուրս վազեց ձյան տակ: Նրա եղբայր Էդին նույնպես դուրս եկավ: Նրանք պատրաստեցին մի մեծ և մի փոքր կլոր ձնագունդ: նրանք դրեցին դրանք իրար վրա և մի հսկա ձնեմարդ պատրաստեցին:

-Ողջույն, -ասաց նա: – Նվեր ուզու՞մ եք:

-Այո, խնդրում ենք, – ասացին նրանք: Ձնեմարդը թափահարեց թևերը:Արծաթե բյուրեղյա փաթիլըները պատեցի ծածկեցին երկինքը: Այնքան գեղեցիկ էր:

– Մենք քեզ նույնպես նվեր պետք է տանք,- ասաց Քեթին: Նրանք տվեցին ձնեմարդուն մի գազար քթի համար, շարֆ վզի համար և մի գլխարկ գլխի համար:

– Ուրախ Սուրբ Ծնունդ,- ասացին նրանք:

Ձյունը դադարեց և արևը դուրս եկավ: Ձնեմարդը սկեսեց հալչել:

-Ցտեսություն,- ասաց նա: Կառուցեք ինձ նորից հաջորդ տարի:

nearly-համարյա

find-հայտնաբերել

magical-հրաշալի

shout-գոռալ

say-ասել

make-պատրաստել

carrot-գազար

present-նվեր

snowball-ձնագնդիկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s