Posted in Մաթեմատիկա

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում մաթեմատիկայից

Մաթեմատիկա

Ուսումնական առաջին շրջանում ես սովորել եմ մաթեմատիկական օրինաչափությունները, սովորել եմ անկյունների չափումը, սովորել եմ թե ինչ է ուղղանկյունանիստը, լուծել եմ խնդիրներ, սովորել եմ հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը: Կատարել եմ ուսումնական աշուն նախագծի աշխատանքները ինչպես նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը:

Ուսումնական աշուն

Անկյուններ և նրանց չափումը

Օրինաչափություններ

Ուղղանկյունանիստ

Խնդիրներ

Ծավալ։ Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Պարապմունք 47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s