Posted in Մաթեմատիկա

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում մաթեմատիկայից

Մաթեմատիկա

Ուսումնական առաջին շրջանում ես սովորել եմ մաթեմատիկական օրինաչափությունները, սովորել եմ անկյունների չափումը, սովորել եմ թե ինչ է ուղղանկյունանիստը, լուծել եմ խնդիրներ, սովորել եմ հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը: Կատարել եմ ուսումնական աշուն նախագծի աշխատանքները ինչպես նաև ամենամսյա ֆլեշմոբերը:

Ուսումնական աշուն

Անկյուններ և նրանց չափումը

Օրինաչափություններ

Ուղղանկյունանիստ

Խնդիրներ

Ծավալ։ Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Պարապմունք 47

Posted in Բնագիտություն

Հաշվետվություն

Բնագիտություն

Բնագիտության առարկայից սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ես կատարել եմ շատ հետաքրքիր աշխատանքներ: Ես կատարել եմ ուսումնական աշուն 2020 նախագիծը:

Ուսումնական աշուն

Կատարել եմ սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների ֆլեշմոբերը և մի հետաքրքիր փորձի միջոցով իմացել եմ, թե ինչպես են արհեստական ճանապարհով ծիածան ստեղծում:

Բնագիտության ֆլեշմոբ

Բնագիտության դասերի ընթացքում շատ հետաքրքիր բաներ սովորեցի մեր Երկիր մոլորակի, նրա կառուցվածքի, լուսնի մասին: Ինձ ամենից շատ դուր եկավ երկրի տարեկան պտույտը արեգակի շուրջը թեման, որտեղ իմացա թե ինչպես են առաջանում տարվա եղանակները երկրի պտտվելու հետևանքով:

Երկրի տարեկան պտույտը Արեգակի շուրջը

Posted in English

The snowman

It was nearly Christmas. Katie woke up and found
that the world was white and magical.
‘Snow!’ she shouted. ‘Snow for Christmas!’
She ran outside and danced in the snow.
Her brother Eddie came out too. They made a big round snowball and a
small one. They put them together and made a huge snowman.
‘Hello,’ he said. ‘It’s Christmas. Would you like a present?’
‘Yes, please!’ they said.
The snowman waved his arms. Silver crystal snowflakes filled the sky. It was
so beautiful.
‘We must give you a present too,’ said Katie. They gave the snowman a
carrot for a nose, a scarf for his neck and a hat for his head.
‘Happy Christmas!’ they said.
The snow stopped and the sun came out. The snowman started to melt.
‘Goodbye,’ he said. ‘Build me again next year!’

Համարյա մոտ էր սուրբ ծնունդը: Քետին վեր կացավ և տեսավ, որ աշխարհը սպիտակ էր և հրաշալի:

— Ձյուն,- ճչաց նա: – Սուրբ Ծննդյան ձյուն:

Նա դուրս վազեց ձյան տակ: Նրա եղբայր Էդին նույնպես դուրս եկավ: Նրանք պատրաստեցին մի մեծ և մի փոքր կլոր ձնագունդ: նրանք դրեցին դրանք իրար վրա և մի հսկա ձնեմարդ պատրաստեցին:

-Ողջույն, -ասաց նա: – Նվեր ուզու՞մ եք:

-Այո, խնդրում ենք, – ասացին նրանք: Ձնեմարդը թափահարեց թևերը:Արծաթե բյուրեղյա փաթիլըները պատեցի ծածկեցին երկինքը: Այնքան գեղեցիկ էր:

– Մենք քեզ նույնպես նվեր պետք է տանք,- ասաց Քեթին: Նրանք տվեցին ձնեմարդուն մի գազար քթի համար, շարֆ վզի համար և մի գլխարկ գլխի համար:

– Ուրախ Սուրբ Ծնունդ,- ասացին նրանք:

Ձյունը դադարեց և արևը դուրս եկավ: Ձնեմարդը սկեսեց հալչել:

-Ցտեսություն,- ասաց նա: Կառուցեք ինձ նորից հաջորդ տարի:

nearly-համարյա

find-հայտնաբերել

magical-հրաշալի

shout-գոռալ

say-ասել

make-պատրաստել

carrot-գազար

present-նվեր

snowball-ձնագնդիկ

Posted in English

Present simple

Exercises: forms and pronouns.

                                                  read                                              
You                                                read                                               
He                                                  reads                       
She                                                  reads                       
It                                                     reads                       
We                                                   read                                           
You                                                   read                                               
They                                                  read                                             

Exercises: affirmative forms.

                                                  live                                        in Australia.
You                                               live                                             in Mexico.
He                                                lives                        in Brazil.
She                                             lives                        in Italy.
It                                               lives                      in Africa.
We                                            live                                               in England.
You                                           live                                           in Turkey.
They                                          live                                                in Spain.