Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու

92.

Թութ-թենի

կարմիր-կարմրավուն

փուշ-փշոտ

ոսկի-ոսկյա

տուն-անտուն

գույն-գունավոր

կաթ-կաթնեղեն

խորհուրդ-խորհրդավոր

93.

Ա խմբի բառերը պարզ բառերեն:

Բ խմբի ածանցավոր բառերեն:

94.

Գետ-անգետ

կանչ-կանչել

լույս-լուսավոր

գիր-գրավոր

սիրտ-սրտոտ

միտ-միտք

96.

աստղ-աստղիկ

արկղ-արկղիկ

թիթեռ-թիթեռնիկ

թերթ-թերթիկ

գետ-գետակ

նավ-նավակ

դուռ-դռնակ

թռչուն-թռչնակ

խոզ-խոզուկ

գառ-գառնուկ

Բ հայր-հայրիկ

մայր-մայրիկ

տատ-տատիկ

պապ-պապիկ

քաղցր-քաղցրիկ

անուշ-անուշիկ

որդի-որդյակ

տաք-տակուկ

հարս-հարսանիք

Այս ածանցները բառին տալիս են փոքրացնող իմաստ:

97.

Ա. մկնիկ-մուկ-իկ, մայրիկ-մայր-իկ, շնիկ-շուն-իկ, փոքրիկ-փոքր-իկ, սիրունիկ-սիրուն-իկ, կողիկ-կող-իկ, թիթեռնիկ թիթեռն-իկ, ծիտիկ-ծիտ-իկ, քթիկ-քիթ-իկ, տոտիկ-տոտ-իկ, մատիկ-մատ-իկ:

Բ. գնդակ-գունդ-ակ, գետակ-գետ-ակ, առվակ-առու-վակ, որդյակ-որդի-յակ,պատանյակ- պատանի-յակ, թիակ-թի-ակ, բլրակ-բլուր-ակ:

Գ. գայլուկ-գայլ-ուկ, գառնուկ-գառն-ուկ, ձագուկ-ձագ-ուկ, ձիուկ-ձի-ուկ, մարդուկ-մարդ-ուկ, պոչուկ-պոչ-ուկ: