Posted in Մաթեմատիկա

Ուղղանկյունանիստ

1․ Ի՞նչ երկրաչափական պատկերներից է կազմված ուղղանկյունանիստը։

Ուղղանկյունանիստը կազմված է 6 նիստերից:

2․ Որո՞նք են ուղղանկյունանիստի չափումները։

ուղղանկյունանիստի չափումներն են  երկարությունը, լայնությունը եւ բարձրությունը:

3․ Ինչպիսի՞ ուղղանկյունանիստն  է կոչվում խորանարդ։

Խորանարդ կոչվում ՝է այն ուղղանկյունանիստը, որի բոլոր կողերըհավասար

4․ Թվե՛ք մի քանի առարկա, որոնք ուղղանկյունանիստի ձև ունեն։

5․ Քանի՞ նիստ ունի ուղղանկյունանիստը։

Ուղանկյուն անիտ ունի 6 նիստ:

6․ Քանի՞ կող ունի ուղղանկյունանիստը։

Ուղանկյունանիստը  ունի  12 կող

7․ Քանի՞ գագաթ ունի ուղղանկյունանիստը։

Ուղղանկյունանիստը  ունի  8 գագաթ:

8․ Լուսանկարի՛ր քեզ շրջապատող ուղղանկյունանիստի տեսք ունեցող պատկերները և տեղադրի՛ր բլոգումդ։

9․ Լուսանկարի՛ր քեզ շրջապատող խորանարդի տեսք ունեցող պատկերները և տեղադրի՛ր բլոգումդ։

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s