Posted in Մաթեմատիկա

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19,22,25

244, 246, 248,250 ,252, 254, 256

1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21

1, 4, 9, 14, 17,22,27

3, 6, 12, 24, 48, 96, 192,384

78, 71, 64, 57, 50,43, 36

147, 136, 125, 114, 103, 92,81

2Կռահի՛րօրինաչափությունըևպարզի՛ր, թեորթիվըպետքէլինիդատարկվանդակում։

125616
177621
2510226
4217043
14361265
11452218
643111421
515123269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s