Posted in Մայրենի

Ավ. Իսահակյան. Այդ ոչինչը ես եմ

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

ցնցոտի-հին հագուստ

Շքախումբ-կերևոր մարդկանց հետ գնացող խումբ

 մեկնվել-երկարել

վեզիր-նախարար

աստիճան-պաշտոն

Փոխարքա-արքայի օգնական

անվրդով-հանգիստ

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s