Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 87,89,90,91

87.

Ա խմբի բառերը բաղադրյալ բառեր են.

Ծաղկաման, ծաղկեփունջ, ծաղկավոր, ծաղկեպսակ, ծաղկազարդ:

լուսավոր, լուսաբաց, լուսատու, լուսամուտ, լուսնկա,

Բ խմբի բառերը պարզ բառեր են.

ծաղիկ, լույս

89.

մարդամոտ-մարդ-ա մոտ

լուսամուտ-լույս-ա-մուտ

ծնողասեր-ծնող-ա-սեր

գորգագործ-գորգ-ա-գործ

փառատոն-փառ-ա-տոն:

90.

Սառն(սառ)- սառնարան,սառցարան,սառնամանիք,սառնաշունչ

միտ(մտ)-մտածմունք, անմիտ, մտամոլոր, մտածկոտ

մուր(մր)- մրոտ

90.

ամպոտ-ամպ-ոտ

քարոտ-քար-ոտ

օդային-օդ-ային

անշնորհք-շնորք

դժգոհ-դժ-գոհ

հեռավոր-հեռու-ավոր

բարություն-բարի-ություն

գրավոր-գիր-ավոր

տհաճ-տ-հաճելի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s