Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 81-86

81.

Ա խմբի բառերը կազմությամբ պարզ բառեր են:

բ խմբի բառերը կազմությամբ բաղադրյալ են:

82.

Պարզ բառեր

նկար

գլուխ

հինգ

ուրախություն

նորություն

փետուր

ճյուղ

գրպան

քաղաք

անուն

Բաղադրյալ բառեր

Ուրախություն

փետրագնդակ

երկմտություն

շաբաթական

օրացույց

գլխակորույս

83.

Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև ունեն մեկ արմատ և չեն բաժանվում:

Բ խմբում բաղադրյալ բառեր են, որովհետև ունեն ածանց և մեկ ավելի արմատներ:

85.

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր պարզ բառեր են. օրինակ. ծով, նկար, անձրև, լույս, մեքենա, լամպ, աթոռ, գլուխ, աչք:

Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բաղադրյալ բառեր են.օրինակ հեռախոս-հեռ-ա-խոս, բարկություն-բարկ-ություն, ծաղկեփունջ-ծաղիկ-ե-փունջ, ջրաներկ-ջուր-ա-ներկ, գրադարան-գիր-ա-դարան, մրգասեր-միրգ-ա-սեր, ինքնաթիռ-ինքն-ա-թիռ, աշնանային-աշուն-ային:

86.

կտցաձև, կտցահաել, կտցաչափ-կտուց

կտցաձև-կտուցի ձև ունեցող

կտցահրել կտուցով խփել

կտցաչափ-կտուցի չափ

ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն-ուղիղ

ուղղագրություն-ուղիղ գրություն

ուղղագիծ-ուղիղ գիծ

ուղղամիտ-ուղիղ միտք ունեցող

ուղղություն-ուղիղ գնալը

ուղեգիծ, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել-ուղի, ճանապարհ

ուղեգիծ- ճանապարհի գիծը

ուղևոր-ճանապարհ գնացող մարդ

ուղեմոլոր-ճանապարհը կորցրած

ուղևորվել-ճանապարհ գնալ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s