Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 72-76

72.

Ծառերին արթնացնողը քամին էր:

Այդ օրվանից հետո շատ քամիներ են փչել:

Տարբեր պարեր են սովորեցնում դպրոցում:

Դա չտեսնված մի պար էր:

Պարտեզի բոլոր ծաղիկները սպիտակ են:

եթե բոլոր ծաղիկները միանգամից սպիտակեն լավ կլինի:

Թող հենց հիմա աչքերը փակեն ու քնեն:

Բոլոր դռները փակ են, միթե տանը մարդ չկա:

Անծանոթ համ էր, այդ մրգից չէի կերել:

Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշեր տարբեր համեր ունեն:

73.

Ճարպկորեն խաբել, ահավոր վախեցավ, սաստիկ վախեցավ, փոքր երեխա,

ծերացած

74.

Դարձվածքը այն բառերն ու արտահայտություններն են, որոնք ուղիղ իմաստով չեն գործածվում, այլ փոխաբերական իմաստ են արտահայտում:

75.

Սիրտ տալ-քաջալերել, հոգին առնել-չարաչար տանջել,գլուխը կորցնել-շփոթվել, իրար խառնվել, արևը խավարել- դժբախտություն պատահել,հալից ընկնել-հիվանդանալ, սիրտը վկայել-կանխազգալ, երես դարձնել-նեղանալ, սիրտ անել-համարձակվել, բկին չոքել- չարչարել:

76.

Աչքիս ընկավ մայրիկիս խիստ հայացքը:

Աղջիկը այքան լավ էր երգում, որ իր ձայնով աչքի ընկավ:

Ես ձեռքով քաշեցի սեղանը:

Հեծանիվս մեծ լինելու պատճառով այս տարի ձեռ քաշեցի քշելուց:

Ուսուցիչը ասաց, որ գլուխ չպահել: Գլուխս պահեցի, որ ծառին չկպնի:

Ես արագ ոտքի վրա հաց կերա ու դուրս եկա:

Ոտքի վրա երկար կանգնելուց հոգնեցի:

Պարանի ծայրը հազիվ ծայրին հասավ:

Կան մարդիկ, որոնք հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում:

Մինչև նոր տարի հաշվված օրեր են մնացել:

Օրերը հաշվում են օրացույցով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s