Posted in Մայրենի

ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՐՋՆ ՈԻ ՕձԸ

ԱՐՋՆ ՈԻ ՕձԸ
Ինչպես եղավ, որ մի անգամ
Արջն ու օձը դարձան ընկեր,
Ընկեր դարձան ու բարեկամ:
-Մեկըս քնի,
Մեկըս հսկե,
Իրար շահենք,
Իրար պահենք,
Ընկերովի կյանք վայելենք:
Այսպես ասին, և երդվեցին,
Իրար ազնիվ խոսք տըվեցին
Օձը՝ արջին, արջը՝ օձին:
Անցավ այս կերպ մի ժամանակ:
Եվ շարունակ
Երկու ընկեր սիրով, սրտով
Նստան-ելան ու քուն մտան
Կարգով, հերթով:
Սակայն օձի սողքը բեկբեկ
Դուր չէր գալիս արջին երբեք:
Օրվա մեկը արջը ժայռին
Թիկն էր տվել արևկողի,
Հանկարծ օձը` ոլոր-մոլոր
Եկավ, ասես, գաղտագողի:
Վախ ու կասկածն առավ արջին,
Ելավ կանգնեց նստած տեղում:
Ես ծուռ ու մուռ գնացողին,
Ընկեր լինի թե կաթնախպեր,
Չէ, չեմ սիրում, ես չեմ ուզում:
Գոռաց այսպես և թաթն ուժգին
Դըրեց, սեղմեց օձի գլխին
Ու մյուս թաթը օձի մարմնով
Մինչև պոչը քաշեց թափով.
Ապա մոտիկ հոսող գետին
Հանձնեց օձի անկենդան դին:
Եվ նայելով ջրերի հետ
Նետի նման սահող օձին`
Գոհ մրթմրթաց բեղերի տակ.
-Ա՛յ ընկերը էսպես շիտակ
Պիտի լինի,
Դե՛հ, շիփ-շիտակ գընա հիմի:

Առակն ինձ սովորեցրեց,որ իսկական ընկերը պետք է լինի ազնիվ ու անկեղծ: Եթե ընկերը անկեղծ չէ, չարժե ընկերություն անել:

Posted in English

English: articles

  Choose the proper article.  

an activity                          an envelope                     a pencil                          a girl 
a teacher                                 a car                               a ship                        an ocean 
a lamp                                      an eagle                             a fireplace           an idea 
an eraser                                    a carpet                      an insect                   a TV 
a door                               an address                       a window                a telephone 
an eye                                      a leg                                  an egg                        an ear 
an elbow                                a nurse                               an armchair             a flower 
an oak                                      a tree                                  a sea                      an elephant 
a frog                                        an ant                                   a fly                        a mouse 
an animal                              a bear                                  an octopus                 a star 
a clown                                    an accident                              a cowboy       an actress 
an astronaut                         a worker                              an unemployed      a bag 
an umbrella                                   an architect                        a jumper           a T-shirt 

Choose the correct answers to complete the following short passage.

Neo’s Family

Hi, my name is Neo. My father’s name is Homer. He (1) —- a doctor. He works at a (2) —-. He treats sick people. He uses a stethoscope. My brother’s name is Morpheus. (3) —- is an engineer. He designs bridges, hospitals, banks and many other structures. He has got (4) —- red helmet and he always wears (5) —-. My mother’s name is Talin. She is a (6) —-. She cooks delicious meals. She (7) —- the house, she does the ironing and shopping. I (8) —- got a sister. (9) —- name is Alicia. She plays tennis. She uses her own racket. She likes (10) —- pictures of animals and people. She uses a pencil and a piece of paper.

1. isn’t are is am ✔

2. school library bank hospital ✔

3. He She I We ✔

4. an a two four ✔

5. she he they it ✔

6. waiter architect housewife engineer ✔

7. cleans have drives climbs  ✔

8. play read has have ✔

9. He His She Her ✔

10. to take drawing sleeping singing ✔

Correct answers:

 1. is
 2. hospital
 3. He
 4. a
 5. it
 6. housewife
 7. cleans
 8. have
 9. Her
 10. drawing

Choose the correct answers to complete the following short passage.

Luis Pierri

Hi! My name is Luis Pierri. I (1) —- fourteen years old. I’m in year 8 at St.Patrick’s (2) —- . I’m from Sydney, Australia. My father (3) —- from Spain. (4) —- name is Andrew Pierri and he’s forty-five years old. He’s a (5) —- and he teaches Math. My mother is from Armenia. (6) —- name is Katy Pierri. She’s thirty-eight years old and she’s a nurse. I don’t (7) —- any sisters or brothers. I am a single child but I have many friends. I usually (8) —- computer games in my free time. I like (9) —- a book. My favorite food is (10) —-.

1. isn’t are is am

2. school library bank hospital

3. has have is am

4. His Her My He

5. driver engineer doctor teacher

6. His Her She I

7. has have hadhaving

8. play read drive eat

9. listening climbing reading riding

10. pizza school home computer

Choose the correct answers to complete the following short passage.

Luis Pierri

Hi! My name is Luis Pierri. I (1) —- fourteen years old. I’m in year 8 at St.Patrick’s (2) —- . I’m from Sydney, Australia. My father (3) —- from Spain. (4) —- name is Andrew Pierri and he’s forty-five years old. He’s a (5) —- and he teaches Math. My mother is from Armenia. (6) —- name is Katy Pierri. She’s thirty-eight years old and she’s a nurse. I don’t (7) —- any sisters or brothers. I am a single child but I have many friends. I usually (8) —- computer games in my free time. I like (9) —- a book. My favorite food is (10) —-.

1. isn’t are is am ✔

2. school library bank hospital ✔

3. has have is am ✔

4. His Her My He ✔

5. driver engineer doctor teacher ✔

6. His Her She I ✔

7. has have hadhaving ✔

8. play read drive eat ✔

9. listening climbing reading riding ✔

10. pizza school home computer ✔

 

Correctness =  ✔
Correct answers:

 1. am
 2. school
 3. is
 4. His
 5. teacher
 6. Her

Posted in Մայրենի

Ինքնուրույն աշխատանք

ԳԱՅԼՆ ՈԻ ՍՈԽԱԿԸ
Այս վաղեմի չար աշխարհում,
Գարնան մի օր, լուսածագին,
Անտառի մեջ գայլը րոնեց
Սոխակին:
Գայլի ճմլող, սուր ճանկերում,
Նուրբ հույզերի երգիչը հեգ
Թպրտում էր ու ծղրտում
Սրտաբեկ:
-Պա՛հ, գայլն ասաց, հռչակ ունես,
Թե երգերի մեծ վարպետ ես.
Անուշ ձայնըդ սա՞ է միթե,
Սուտասա՛ն:
– Այո՛, ճիշտ է, սոխակն ասաց, Վարպետ եմ ես հռչակավոր,
Բայց միայն թե՝
Մայր բնության ազատ գրկում,
Եվ ո՛չ դաժան քո ճանկերում,
Ո՜վ գազան:

Սոխակը, որ հայտին էր իր ձայնով, բռնվում է գայլի ճանկերում և վախից ծղրտում է: Գայլը հարցնում է, միթե սա է անուշ ձայնով երգող թռչունը:Իսկ սոխակը պատասխանում է, որ ինքը երգում է բնության մեջ այլ ոչ գազանի ճանկերում:

Այս առակը մեզ սովորեցնում է որ սոխակը բնության մեջ է սոխակ, իսկ անազատության մեջ նա չի կարող երգել:

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 87,89,90,91

87.

Ա խմբի բառերը բաղադրյալ բառեր են.

Ծաղկաման, ծաղկեփունջ, ծաղկավոր, ծաղկեպսակ, ծաղկազարդ:

լուսավոր, լուսաբաց, լուսատու, լուսամուտ, լուսնկա,

Բ խմբի բառերը պարզ բառեր են.

ծաղիկ, լույս

89.

մարդամոտ-մարդ-ա մոտ

լուսամուտ-լույս-ա-մուտ

ծնողասեր-ծնող-ա-սեր

գորգագործ-գորգ-ա-գործ

փառատոն-փառ-ա-տոն:

90.

Սառն(սառ)- սառնարան,սառցարան,սառնամանիք,սառնաշունչ

միտ(մտ)-մտածմունք, անմիտ, մտամոլոր, մտածկոտ

մուր(մր)- մրոտ

90.

ամպոտ-ամպ-ոտ

քարոտ-քար-ոտ

օդային-օդ-ային

անշնորհք-շնորք

դժգոհ-դժ-գոհ

հեռավոր-հեռու-ավոր

բարություն-բարի-ություն

գրավոր-գիր-ավոր

տհաճ-տ-հաճելի

Posted in Մայրենի

Ինքնուրույն աշխատանք

Դո՛ւրս գրել 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

Պարզ

Արջ

օձ

ընկեր

կյանք

ժամանակ

ժայռ

վախ

կասկած

ծուռ

թաթ

Բաղադրյալ

ընկերովի

բեկբեկ

արևկող

գաղտագողի

կաթնախպեր

մոտիկ

անկենդան

լուսածագ

սրտաբեկ

սուտասան

Posted in Մայրենի

Ինքնուրույն աշխատանք

Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5  բարդ, 5 ածանցավոր բառեր:

Պարզ

երկիր

որդի

սանձ

կամք

հաց

Բարդ

արդարամիտ

հրաշագեղ

մեծածավալ

ծայրեծայր

թանկագին

Ածանցավոր

կառավարության

ամենապիտանի

բախտավոր

ահագնությունը

 գիտություն

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 81-86

81.

Ա խմբի բառերը կազմությամբ պարզ բառեր են:

բ խմբի բառերը կազմությամբ բաղադրյալ են:

82.

Պարզ բառեր

նկար

գլուխ

հինգ

ուրախություն

նորություն

փետուր

ճյուղ

գրպան

քաղաք

անուն

Բաղադրյալ բառեր

Ուրախություն

փետրագնդակ

երկմտություն

շաբաթական

օրացույց

գլխակորույս

83.

Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև ունեն մեկ արմատ և չեն բաժանվում:

Բ խմբում բաղադրյալ բառեր են, որովհետև ունեն ածանց և մեկ ավելի արմատներ:

85.

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր պարզ բառեր են. օրինակ. ծով, նկար, անձրև, լույս, մեքենա, լամպ, աթոռ, գլուխ, աչք:

Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բաղադրյալ բառեր են.օրինակ հեռախոս-հեռ-ա-խոս, բարկություն-բարկ-ություն, ծաղկեփունջ-ծաղիկ-ե-փունջ, ջրաներկ-ջուր-ա-ներկ, գրադարան-գիր-ա-դարան, մրգասեր-միրգ-ա-սեր, ինքնաթիռ-ինքն-ա-թիռ, աշնանային-աշուն-ային:

86.

կտցաձև, կտցահաել, կտցաչափ-կտուց

կտցաձև-կտուցի ձև ունեցող

կտցահրել կտուցով խփել

կտցաչափ-կտուցի չափ

ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն-ուղիղ

ուղղագրություն-ուղիղ գրություն

ուղղագիծ-ուղիղ գիծ

ուղղամիտ-ուղիղ միտք ունեցող

ուղղություն-ուղիղ գնալը

ուղեգիծ, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել-ուղի, ճանապարհ

ուղեգիծ- ճանապարհի գիծը

ուղևոր-ճանապարհ գնացող մարդ

ուղեմոլոր-ճանապարհը կորցրած

ուղևորվել-ճանապարհ գնալ

Posted in Մայրենի

Հյուսիսի հրաշալիքները

Մեր դպրոցը հրաշքների հրաշքն է: Ես ուրախ, ազատ և հանգիստ եմ զգում իմ դպրոցում, այն ասես իմ երկրորդ տունը լինի, իսկ իմ հրաշք ուսուցիչները կարծես իմ երկրորդ ծնողները լինեն: Նրանք այնքան բարի են և հոգատար: Մեր դպրոցում երեխաները երգ ու պարով են սկսում դասերը, առաջնորդվում Կոմիտասյան երգերով , ազգային խաղերով ու երգ ու պարով: Մենք լողում ենք, կենդանիներ ենք խնամում,ծառ ենք տնկում: Հետաքրքիր ճամփորդություններ ենք կատարում և նորանոր բաներ սովորում:

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 77-80

77.

Մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման, գաղտնապահ, նավավար, ծաղկա- թերթիկ, արագավազ, ամենամեծ, անպոչ, անուշահամ, քարաշենք, բժշկուհի, բալենի

78.

Բարեսիրտ, անխիղճ, բարձրաձայն, մշտաժպիտ, գանձարան, կապուտաչյա, արքայորդի, Հունաստան, իշուկ, ծաղկազարդ, քաղաքացի, Հայաստան:

79.

Ավետաբեր, արագընթաց, բաժակաճառ,վիպագիր, բառրանագիր,արտասահմանցի, բուսանություն:

80.

հակա-նիշ, բանջար-անոց, աշակերտ-չի բաժանվում, աշակերտ-ական, տարր-ական, գլուխ-ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտ-ա-մուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարուստ-ություն, կեր-առատ, վտանգ- չի բաժանվում: