Posted in Uncategorized

Մատեմատիկա 13 12 2019

193+194+195+7+6+5=600                                                        498+499+500+501+502=2500

297+3+238=538                                                                         640+60+186=886

2x2x2x78x5x5x5=78 000                                                          2x2x2x99x5x5x5=99000

50x20x27=27 000                                                                       20x50x40=9000

մատեմատիկա

10:15 առաջին ժամն է  13:30 եկրորդ ժամն է 21:00 երորդ ժամն է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s