Posted in Մայրենի

Իմ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՆԵՐԸ

Ամառային արձակուրները ես ացկացրել եմ գյուղում: Այնտեղ ես խաղացել եմ ավազով և հողով:Ես նաև ծառեր եմ ջրել: Ես խաղացել եմ դրսում երեխաների հետ: քույրիկիս եմ օգնել: Փորձել եմ հեծանիվ վարել սովորել բայց չեմ կարողացել վարել: Մի քիչ դաս եմ արել:Կարդացել եմ Հովհաննես Թումանյանի,Դոնալդ Բիսեթի պատմվածքները և Կոռնեյ Չուկովսկու Բժիշկ Այբոլիտը:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s