Posted in Մաթեմատիկա

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 13.04-18.04.2020

625.

7 14 21 28 35

627.

30-ի բոլոր բաժանարարները.

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

Որն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը.

1

Որ թիվն է 21-ի ամենամեծ բաժանարարը.

7

Քանի բաժանարար ունի 12-ը

1, 2, 3, 4, 6, 12

Ասել մի քանի թվեր,որոնք 24-ի բաժանարարներն են.

3, 8, 4, 6

637.

10 և 12 թվերը բազմապատիկ է  2-ին:

10+12=22,  բազմապատիկ է  2-ին:

12-10=2, բազմապատիկ է  2-ին:

24 և 16, բազմապատիկ է  4-ին:

24+16=40, բազմապատիկ է  4-ին:

24-16=8, բազմապատիկ է  4-ին:

588.

37:10=3(7մն)    3×10+7=37

370:10=37  10×37=370

5408:10=54 (8մն)  54×10+8=5408

279:100=2(79 մն) 2×100+79=279

380:100=3(80 մն)  3×100+80=380

2200:100=22  22×100=2200

2579:1000=2(579 մն)  2×1000+579=2579

3800:1000=3(800 մն) 3×1000+800=3800

22000:1000=22  22×1000=22000

589.

ա) 245:10=24(5մն)

բ) 2415:100=241(5մն)

գ ) 24015:100=24(15մն)

643.

ա) 840վ=14ր

725ց= 72տ 500ց

բ) 320ժ=13օր 8ժ

452մմ=45սմ2մմ

675կ=6ց 75կգ

656.

ա) առանց մնացորդ 5-ի բաժանվող թվերը

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,100

բ) առանց մնացորդ 10-ի բաժանվող թվերը

10, 20,30,40,50,100

660.

Capture

5,5,3,0

305,5030,25,265,1020

662.

Capture

1օր-20կմ

2 օր-3×20կմ

3×20+20=80

Պատ. 80կմ

688.

Capture

150:5=30

150-30=120

Պատ. 120կգ

Capture

200:4=50

3×50=150

Պատ. 1օր-150 կմ,2 օր-50կմ

699.

Capture

6,10,18,20,22,28,30,40,500,1004- 2-ի բազմապատիկ են:

5,15,25,35,405,751,1019- 2-ի բազմապատիկ չեն:

770.

416:3=138(2մն)    138X3+2=414+2=416

416:20=20(16մն)  20X20+16=400+16=416

416:10=41(6մն)   41×10+6=410+6=416

815:4=203(3մն)  203×4+3=812+3=815

815:5=163=163×5=815

815:10=81(5մն)=81×10+5=810+5=815