Posted in English, Uncategorized

MAKE A STORY

   

Capture

                                                                                                    FAIRY

kloun

                                                                    JOKER

sword                                                               

Once upon a time-վաղուց

king-թագավոր

queen-թագուհի

lovely-շքեղ

golden-ոսկյա

castle-պալատ

daughter-աղջիկ

unhappy-տխուր

to laugh-ծծաղել

smile-ժպտալ

magic-կախարդական

sword- սուր

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s