Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տորք Անգեղ

  1. Բացատրի՛րդյուցազնական, ճաճանչավորված, կռներ, զարհուրել  բառերը:

Դյուցազնական -հերոսական

Ճաճանչավորված- շոխշողուն

Կռներ-թևեր

Զարհուրել-սարսափել

  1. Գրի՛րաժդահա, ահարկու, բլուր, կապույտ, հեզ բառերի հականիշները:
  2. Աժդահա-թզուկ, գաճաճ
  3. Ահարկու-հաճելի
  4. Բլուր-հարթավայր
  5. Կապույտ-կարմիր
  6. Հեզ-հանդուգն
  7. Հատվածներից դուրս գրի՛ր10 գոյական(ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10

ածական (ինչպիսի՞) :

գոյական-գոմեշ, դեմք, կուրծք, ատամ, եղունգներ, բլուր, թուր, լեռ, ծով, ամպ

ածական-հասարակ, աժդահա, ահարկու, բարդ, կորընթարթ, հսկա, դաժան, տգեղ, հեզ, խոնարհ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s