Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

26.11.2019

ափ առնել – Ձեռքն առնել

պատգամ գնալ-պահանջ

մի կշեռք-մի բուռ

իմաց տալ-տեղկացնել

հաշիվը տեսնել-հաշվել

խելքի մոտ բան – չիշտ քայլ անել

գլուխ տալ մեկին և բարև բռնած կանգնել-

վրա պրծնել- չտես

խելքի չափ տեսնել-

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s