Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

26.11.2019

ափ առնել – Ձեռքն առնել

պատգամ գնալ-պահանջ

մի կշեռք-մի բուռ

իմաց տալ-տեղկացնել

հաշիվը տեսնել-հաշվել

խելքի մոտ բան – չիշտ քայլ անել

գլուխ տալ մեկին և բարև բռնած կանգնել-

վրա պրծնել- չտես

խելքի չափ տեսնել-