Posted in Բնագիտություն

Բնության Թանգարան

մենք գնացել եինք բնության թանգարան այնտեղ տեսանք նկար պատին պատկերված է մեծ փիղ հին ժամանակ եղել այդ մեծ փիղը իսկ փոքր կարապները իկական եին և տեսանք վագռեր մեծ և փոքր վագռ եղնիկներ ձկներ փոր և մեծ ձուկ

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s