Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

 • Պատմվածքում կանաչով նշված բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

զմրուխտյա-կանաչ

ջրաղաց-ջրով աշխատող աղացող գործիք

չիբուխ-ծխամորճ

քարավան-ուղտերի շարք

հովասուն-հով տոեղ

բուխարիկ-վառարան

երերուն-թույլ

թևին տալ-թռչկոտել

 • Պատմվածքում  կապույտով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:
 • մանուկ-երեխա
 • սոսափել-օրորվել
 • շավիղ-ճանապարհ
 • եզերք-ծայր
 • ուղևոր-ճամփորդող
 • շնորհալի-տաղանդավոր
 • շքեղ-գեղեցիկ
 • նազելի-անուշ
 • աննկատ-գաղտնի
 • անհայտանալ-կորել
 • վերջալույս-երեկո
 • խրճիթ-տնակ
 • ալևոր-ծեր
 • առավոտ-լուսաբաց
Posted in English, Uncategorized

English page 84 ex.1.2

1. Choose the right form.

Tom   played   computer games yesterday(plays,played).

Mother is making a cake in the kitchen now( makes, is making).

Mr. Brown washes  his car every week (washes, is washing).

The boys  watched  a football game last week (watched, are watching).

Mrs. Smith  grows  flowers in her garden (grows, is growing).

He does  his lessons after dinner (is doing, does).

Jack   read many english books last year (read, reads).
2. Use the verbs in brackets in the correct form.
Jimmy usually  gets up early in the morning.
The teacher is writing new words on the chalkboard
now.
Mary  cleaned her room yesterday.
We usually  watch TV in the evening.
The children are playing in the yard now.
Last week Tom and Suzy  visited their grandparents.