Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի,նոյեմբերի 29

գրի՛ր 5 պարզ, 5 բարդ, 5 ածանցավոր և 3 բարդ ածանցավոր բառեր:

տուն, սեղան, աթոռ, լույս, գրիչ

աղաման, գրչատուփ, տոնածառ, գրասաեղան, թեյաման

անխելք, անկապ, լուսավոր, անտուն, լուսեղեն

հեռուստատեսային, հեռախոսային

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s