Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի, Ավետիք Իսահակյան Նուկիմ քաղաքի խելոքները

առաջավոր-նշանավոր

ափ առնել- ափով ծեծել

հարայ-հրոց-ժխոր, աղմուկ-աղաղակ

պատգամ-ցանկություն արտահայտող պատվեր

կամք-ցանկություն

խորհրդի նստել-միասին մտածել

սիրտը շահել-սիրաշահել

քսակ-պարկ

նիզակ-ծայրը  սուր երկար, ուղիղ զենք

հրապուրել-դուր գալ

պատգամավոր-լուր բերող

տաքդեղ-պղպեղհ

համը բերան մնալ-շատ հավանել

օրհնել-գովել

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s