Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 08.10.2019

Վարժ. 33

ա) Որքանով կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով:

34581   84581- կմեծանա  50000-ով

բ)Որքանով կփոքրանա 34581 թիվը,եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով:

34581  34281-կփոքրանա 300-ով

գ) Որքանով կփոքրանա 434581 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0  -ով    430581-կփոքրանա 4000-ով

 

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s