Posted in English, Uncategorized

English

Weekend or leisure activities

Ազատ ժամանak

Watch a movie–  դիտել հեռուստացույց

Go to a ball game- գնալ գնդակ խախալու

Rent a video- վարձով վիդեո վերցնել

surf the internet– ինտեռնետում թափառել

work oud- մարզվել

visit friends- ընկերներին այցելել

stay home -մնալ տանը

relax- հանգստանալ

sleep in- սովորականից երկար քնել

play camputer games- կոմպյուտերային խաղ խաղալ

go out   eat -դրսում -ճաշել

go dancning–պարելու գնալ

have a party- երեկույթի գնալ

go to   the beach–ծովափ գնալ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s