Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի,սեպտեմբերի 26

Հայերենի հնչյունները

 Հնչյունը լսվում  և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում  է: Տառը հնչյունի նշանն է:

Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է  և ե  տառերը  է  հնչյունի նշաններն են:

Օ  և ո  տառերը  օ  հնչյունի նշաններն են:

Ե  և ո  տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (եյէովօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

Իսկ հիմա գրի՛ր վարժությունները:

  • Տրված բառերում ե և  ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվումԱ և Բ շարքերը ի՛նքդ շարունակիր:

Ա. Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ– յէ

Բ. Ոզնի, ող, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք, –վօ,օ

  • Տրված բառերում  և  տառն ինչպե՞ս է կարդացվում:

Ա Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև:

է, է, էվ

Բ. Նաև, թեև, և:

յէվ, յէվ

 

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s