Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա18.09.19, 19.09.19,20.09.19

3ժ 53ր +5ր 15վ=180+53+5=14280+15=14295վ

մեծ սլաքը 1 ժամում կտեղաժարժվի 60 մանր

6ժ=21960վ

7ր31վ>319

2 ժ 52 ր+6 ր10վ – 2061վ =120ր+52ր+6ր =178ր x 60վ +10վ=10690վ -2061վ=8629վ

Պատ. 21 ժ 54 ր =1314ր

25200 վ =25200:60=420ր:60=7 ժ

19.09.19

Քանի՞ անգամ է ժամը փոքր օրից:

Պատ. 24

1շաբաթ  >    9օր

Արամը երեկոյան ժամը 9-ին պառկեց քնելու և արթնացավ առավոտյան ժամը 7-ին:
Քանի՞ ժամ քնեց Արամը:
Պատասխան՝ Արամը քնեց  ժամ:
1 օր = 1440
Ո՞ր դարին է պատկանում 1660 թվականը:
Պատ. 17
2 դար =  2400 ամիս
Ո՞ր օրն է գալիս որևէ տարվա մարտի 13-ից 13 օր առաջ:
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
  • հնարավոր չէ պարզել՝ տվյալները քիչ են
  • փետրվարի 29
  • մարտի 2
  • փետրվարի 30
  • մարտի 1
  • մարտի 31
  • փետրվարի 28-ը    

 

20.09.19

6դմ 28սմ  >  625մմ

Քանի անգամ է մետրը մեծ դեցիմետրից:

Պատ. 10անգամ

Մեքենան շարժվեց մի քաղաքից և անցնելով 88 կմ 539 մ, հասավ մյուս քաղաքը:
Քանի՞ մետր է երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը:
Պատ. 88539մ
5դմ 30սմ > 87 մմ

3մ 52սմ + 4դմ 8 մմ  -29սմ 6 մմ =3632մ

Լիլիթը չափեց իր հասակը և տեսավ որ հավասար է 1մ 51սմ: Քանի՞ սմ է Լիլիթի հասակը:
Պատ. 151սմ
Հովազը կարողանում է թռչել 3 մ 70 սմ բարձրություն:
Մարզիկը կարողանում է թռչել ընդամենը 1 մ 90 սմ:
Պարզիր, թե արդյո՞ք նրանցից որևէ մեկը կարող է հաղթահարել 4600 մմ բարձրությունը:
Պատասխան՝

4600 մմ բարձրությունը

կարող է
չի կարող
հաղթահարել :

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s