Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16.09 19, 17.09 19

6հատ 50 դրամանոց + 15 հատ 200դրամանոց=3300դրամ

100000 թղթադրամը=10000հատ 100 դրամանոց մետաղադամ

10000 թղթադրամը=20հատ 500 դրամաոց մետաղադրամ

8 հատ 50 դրամանոց +14 հատ 100 դրամանոց- 22 հատ 10 դրամանոց=1580դրամ

12կգ=12000գ

Խնձորն ու կոնֆետները չունեն հավասար զանգվածներ:

3տ=3000կգ,  5տ=5000կգ, 20տ=20000